Yrkesprogram

I gymnasieskolan finns 18 nationella program och 12 av dessa är yrkesprogram.
Dessa program för­bereder dig för ett yrkesliv och för fortsatta studier.

Yrkesexamen

En gymnasieexamen är beviset för att du klarat av din gymnasieutbildning. För dig som läser ett yrkesprogram kallas denna examen yrkesexamen.

Kraven för att få en yrkesexamen är följande:

 • Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
 • Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p
 • Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1
 • Du måste ha lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p
 • Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete

Denna examen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag/arbetsplatser under ett antal veckor. Du får möta kunniga yrkesmänniskor som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du lär dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan.

Var du gör din APL beror naturligtvis på vilket program, vilken inriktning eller vilka kurser som du läser i skolan. APL ska omfatta minst 15 veckor av studietiden.

Lärlingsutbildning

I många kommuner kan du söka till en lärlingsutbildning. Det innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbildningen börjar. Du ska få samma kunskaper som de elever som läser i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig på ett annat sätt.

Du kommer till skolan för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena och för att läsa de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke.
Det skiljer sig mellan kommunerna hur många platser man har och inom vilka program. Kommunen kan ibland ordna lärlingsplatser inom program och inriktningar som inte finns på kommunens gymnasieskolor. Du kan också få fördjupa dig mot ett speciellt yrke där skolan inte kan anordna en skolförlagd utbildning.

Du kan söka gymnasial lärlingsanställning på det företag där du gör din APL. Det kan öka möjligheterna till anställning efter gymnasieskolan. Du kan också ansöka om lärlingsersättning från CSN. Det är ett bidrag som ska täcka vissa kostnader under din APL.

Yrkeshögskolan

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar med en blandning av yrkeskunskap och teoretiska studier.

Behörighet till högskolan

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som krävs för att nå grundläggande högskolebehörighet. Som elev har du också rätt att välja bort delar av det som krävs för den grundläggande högskolebehörigheten. Detta gäller även för dig som går lärlingsutbildning.

Kurser som får väljas bort:
Elever på Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet får välja bort 100 poäng svenska/svenska som andraspråk. Elever på övriga yrkesprogram får välja bort 200 poäng svenska/svenska som andraspråk.

Elever på alla yrkesprogram förutom Hotell- och turismprogrammet får välja bort 100 poäng engelska.

Andra alternativ

Du kan också söka folkhögskolans utbildningar, konst- och kulturutbildningar med mera.

Kursplan för yrkesprogram

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng

 • Är gemensamma för alla program.

Kurser i gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk, 300 p
 • Engelska, 200 p
 • Matematik, 100 p
 • Idrott och hälsa, 100 p
 • Historia, 50 p
 • Samhällskunskap, 50 p
 • Religionskunskap, 50 p
 • Naturkunskap, 50 p

Yrkesinriktade karaktärämnen, 1500–1600 poäng

 • Olika för varje program
 • Ger ditt program sin yrkeskaraktär.

Programgemensamma ämnen

 • Läser alla elever på programmet.

Inriktningskurser

 • Ger din inriktning sin karaktär.
 • Du väljer oftast inriktning för år 2 (undantag finns).

Programfördjupningar

 • Du kan välja paket av kurser riktade mot olika yrken eller yrkesområden.

Gymnasiearbete, 100 poäng

Alla elever gör en större självständig arbetsuppgift – ett gymnasiearbete.

Individuellt val, 200 poäng

Här får du själv bestämma vilka ämnen/kurser du vill läsa.

Totalt 2.700–2.800 poäng