Studieekonomi – www.csn.se

Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år då du fyller 20 år.

De belopp vi anger här gäller från våren 2023.

Studiebidrag

1.250 kr per månad. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Tänk på att för hög olovlig frånvaro (skolk) kan leda till indraget studiebidrag.

Reseersättning

Du kan få reseersättning om din resväg till skola eller APL-plats är sex kilometer eller längre. Oftast utgår reseersättningen i form av exempelvis ett busskort. Du ansöker genom skolan.

Extra tillägg

Du kan få mellan 285–855 kronor per månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN.

Lärlingsersättning

Du som går en gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram kan få ett bidrag på 1000 kronor per månad. Bidraget ska täcka rese- och måltidskostnader då du är ute som lärling på en arbetsplats. Du ska uppfylla vissa krav för att få bidraget och du ansöker om det hos CSN.

Inackorderingstillägg

Om du, på grund av långa restider, måste flytta hemifrån, kan du ansöka om att få inackorderingstillägg.

Du som söker till en kommunal skola utanför den egna kommunen ska söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Vilket belopp du får skiljer sig åt mellan olika kommuner. Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. Du kan få mellan 1.190–2.350 kr.

OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings­tillägg även om du studerar på en annan ort:

  • Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten (s.k. frisök, läs mer ovan under ”Att söka till en annan ort”).
  • Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen (eller samverkanskommun).

Studiemedel

Studiemedel (”studielån”) är ett alternativ när du fyllt 20 år. Studiemedel är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

Skolk och studieekonomi

Skolk (olovlig frånvaro) kan leda till indraget studiebidrag och kan även göra så att du går miste om andra ersättningar från CSN. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas.

Vill du veta mer?

Kontakta kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola. Detta är särskilt viktigt för dig som vill söka skolor på andra orter än hemorten.