Naturbruksprogrammet

För dig som…

vill utbilda dig för yrken inom exempelvis:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • djurvård
 • hästhållning
 • naturturism
 • odling
 • andra verksamheter som hör till naturbruk.

Du lär dig…

mycket om olika växter och djur och om samspelet mellan människan och naturen – både i teori och praktik. Utbildningen ger dig även goda kunskaper om vår miljö.

Om du är inriktad mot något bestämt område kan det vara bra att redan i årskurs 9 söka till en skola som kan erbjuda dig den inriktning och fördjupning som du önskar. Du kan vanligtvis söka till samtliga naturbruksgymnasier i det län där du bor.

Djur och natur

Du får lära dig vård och skötsel av mark, vatten, skog, växter och djur.

All undervisning är präglad av miljö- och kretsloppstänkande.

Du får till exempel lära dig:

 • livets uppkomst och utveckling
 • ärftlighetens mekanismer och genteknik
 • olika typer av celler och deras växelverkan med omgivningen
 • organismers byggnad, funktion och beteende för överlevnad och förökning
 • olika ekosystem och samspel mellan organismer
 • människans roll i naturen och ekologiskt hållbar utveckling.

Grunden inom naturbruk
Alla elever får en introduktion till naturbrukets miljöer med växter, djur, natur och skog samt de yrken som finns inom dessa områden. Naturbruk omfattar många olika verksamheter för produktion av varor och tjänster.

Använda dina kunskaper praktiskt
Du får göra laborationer i skolan och fältstudier i naturen. Här ingår även att till exempel sköta djur, så och skörda olika grödor och växter eller att fälla träd och ta hand om virke. Allt på ett säkert sätt för att undvika olyckor och skador.

Skötsel av maskiner och utrustning
Du lär dig hur olika verktyg, basmaskiner och tekniska hjälpmedel används inom naturbruksområdet. Lika viktigt är att du lär dig hantera den moderna datoriserade utrustningen som idag finns inom naturbruket.

Entreprenörskap
Du läser kursen entreprenörskap eftersom många som arbetar inom naturbruk är egna företagare. Du lär dig företagande och ska också utveckla din egen kreativitet och förmåga att omsätta en idé till verklighet.

Naturvetenskapliga ämnen
Du har möjlighet att läsa kurser i ämnen som fysik, kemi och biologi. Dessa kurser ger dig behörighet till högskolestudier inom naturvetenskap med koppling till naturbruket. Det är många naturbruksskolor som erbjuder paket av kurser för dig som är inriktad mot fortsatta studier på högskolan.

Inriktningar

 • Djurvård
 • Hästhållning
 • Lantbruk
 • Naturturism
 • Skogsbruk
 • Trädgård

Tänk på!

Mycket teori, väder och årstider
Du läser olika naturvetenskapliga ämnen, teknik, ekonomi med mera. För vissa inriktningar arbetar du ute i alla typer av väder och under alla årstider.

Du kanske får flytta hemifrån
De skolor där du kan läsa Naturbruksprogrammet ligger ofta i lantlig miljö. Det kan innebära att du måste flytta hemifrån och bo inackorderad på skolan. Kontakta den skola som du tänker söka till och ta reda på kostnader med mera.

Läs mer om inackoderingstillägg och studieekonomi

Inriktningar

Djurvård

Du lär dig om skötsel och vård av olika djur. Det kan gälla djur inom jordbruket, djurparksdjur och sällskapsdjur.

Du läser om olika djurarters egenskaper, behov och skötsel. Du får kunskap om husdjurs biologi och ursprung samt färdigheter i att sköta och hantera djuren. Det är också viktigt att du har kunskap om hygien, desinfektion, smittsamma sjukdomar och smittvägar.

Du har många möjligheter till fördjupningar. Du kan inrikta dig mot djurens hälso- och sjukvård, arbete med hundar, skötsel av djur på djurparker och mycket annat.

Exempel på yrken: Arbete med hund, djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård, djurvårdare inriktning forskningsdjur, djurparksdjur, arbete inom zoohandel.

Hästhållning

Hästar har stor betydelse för många människor i olika sammanhang.

Du får kunskaper om hästar och om deras beteende och hälsa. Du får lära dig hur du sköter om och utfordrar hästar, skötsel av stall och hästutrustning samt tillhörande anläggningar. Du utvecklar din förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Du utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare inom olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och skötsel av arbetshästar.

Exempel på yrken: Hästskötare med inriktning mot ridning, hästskötare med inriktning mot trav.

Lantbruk

Du lär dig grunderna för att driva ett modernt jordbruk.

Du lär dig jordbearbetning, växtnäringstillförsel, skörd, transport och lagring av grödor under olika förhållanden och med lämplig teknik. Det gäller att känna till olika jordars och grödors egenskaper och hur de ska skötas.

Du läser om djurs egenskaper, behov och skötsel. Här ingår anatomi och fysiologi samt grundläggande kunskaper om djurskyddsbestämmelser. Du får även lära dig om foder och näringsfysiologi och måste känna till vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

En lantbrukare ska kunna det mesta. Därför lär du dig ekonomi, fordonsteknik samt vård och skötsel av ekonomibyggnader (ladugårdar, garage för jordbruksmaskiner, magasin med mera) och egen skog. Du kan genom val av kurser lära dig mer om lantbruksdjur, mark- och växtkunskap, natur- och landskapsvård med mera.

Exempel på yrken: Arbete med lantbrukets växtodling, Arbete med lantbruksdjur, arbete med lantbruksmaskiner

Naturturism

Här är naturupplevelsen i centrum. Du lär dig bland annat om att guida grupper och leda aktiviteter i naturen.

Du får lära dig om naturens mångfald och att utveckla hållbara naturupplevelser för individer och grupper. Du utvecklar din serviceanda och din förmåga om ledarskap ock kommunikation. Du tränas i att planera och genomföra naturturismaktiviteter för olika målgrupper. Du får lära dig om säkerhet vid hantering och användning av utrustning och veta hur du ska agera vid olycksfall. Du får också kunskaper för att sköta anläggningar och tillhörande miljöer för naturturism.

Exempel på yrken: Naturguidning.

Skogsbruk

Du lär dig skogsskötsel, fordonsteknik och virkesbehandling.

Du ska kunna utföra markundersökningar, rensa hyggen, plantera, röja och stämpla skog. Det gäller också att kunna göra volymberäkningar av virke, beräkning av priser samt kunna läsa och tolka en skogsbruksplan.

Du lär dig använda motorsåg och röjmotorsåg, mobila maskiner, terrängfordon med mera. Skogen ska vara en förnybar och uthållig resurs. Du får kunskaper för att kunna arbeta långsiktigt.

Exempel på yrken: Fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, skogsvårdare, skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice.

Trädgård

Du lär dig att odla olika frukter, grönsaker och blommor, både för hand och med hjälp av olika maskiner och verktyg.

Det sker både i växthus och utomhus på friland. Arbetet omfattar jordbearbetning, gödsling, förökning och odling av plantor till färdig produkt. Du kan välja miljövänlig alternativodling eller blomsterbindning.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom till exempel natur- och landskapsvård, trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer.

Exempel på yrken: Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, frilandsodling, samt växthusodling

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Du har många olika möjligheter till arbete och studier efter Naturbruksprogrammet. Dina möjligheter beror till stor del på vilka kurser du läser.

Du kan till exempel arbeta som lantbrukare, djurvårdare djurpark, trädgårdsmästare, hästskötare, park- och trädvårdare, jägmästare, skogsmaskinförare, naturguide.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Naturbruksprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Naturbruk, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500-700 p

Djurvård

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Sällskapsdjur 1, 100 p
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p

Hästhållning

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Hästkunskap 1, 100 p
 • Hästkunskap 2, 100 p
 • Ridning och körning, 200 p

Lantbruk

 • Byggnadsunderhåll, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Lantbruksdjur 1, 100 p
 • Lantbruksmaskiner 1, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Växtodling 1, 100 p

Naturturism

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Naturturism 1, 100 p
 • Naturturism 2, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p

Skogsbruk

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p
 • Virkestransport med skotare, 100 p
 • Skogsskötsel 1, 100 p
 • Virkeslära, 100 p

Trädgård

 • Beskärning och trädvård, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Skötsel av utemiljöer, 100 p
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 p
 • Trädgårdsodling, 100 p
 • Växtkunskap 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 500-700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, arkitektur, biodling, biologi – naturbruk, design, djur, djur för forskningsändamål, djurparksdjur, djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, energiteknik, fordon och redskap inom naturbruk, fysik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, geografi, handel, hundkunskap, hygienkunskap, hästkunskap, kemi, lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, lastmaskiner och truckar inom naturbruk, livsmedels- och näringskunskap, matematik, matlagningskunskap, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, naturbrukets byggnader, natur- och landskapsvård, naturguidning, naturturism, odling i växthus, pedagogik, programmering, ridning och körning, service och bemötande, serviceteknik – naturbruk, skog, mark och vatten, skogsmaskiner, skogsproduktion, skötsel av utemiljöer, tillämpad programmering, travkunskap, trädgårdsanläggning, trädgårdsmaskiner, trädgårdsodling, växtkunskap, växtodling

Exempel på yrkesutgångar

Djurvård

 • Arbete med hund
 • Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare inriktning forskningsdjur

Hästhållning

 • Hästskötare med inriktning mot ridning
 • Hästskötare med inriktning mot trav

Lantbruk

 • Arbete med lantbrukets växtodling
 • Arbete med lantbruksmaskiner
 • Arbete med lantbruksdjur

Naturturism

 • Naturguide

Skogsbruk

 • Skogsvårdare
 • Skogsmaskinförare
 • Arbete med skogsmaskinservice
 • Viltförvaltare

Trädgård

 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthusodling
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av utemiljöer

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.