IB • International Baccalaureate
DIPLOMA PROGRAMME

Programmet finns på två skolor inom Fyrkantsområdet: 

  • Björknäsgymnasiet i Boden
  • Luleå Gymnasieskola

Björknäsgymnasiet, Boden

International Baccalaureate DIPLOMA PROGRAMME

IB-programmet förbereder för studier i Sverige eller utomlands och arbetsspråket är engelska.

Här utvecklar du ditt globala mindset och på Björknäsgymnaset erbjuder vi en utbildning med licensierade och erfarna lärare som stöttar dig i din kunskapsutveckling från dag ett till examen.

Förberedande år
Först läser du ett förberedande år, Pre-DP, som liknar åk 1 på SA- och NA-programmen, men innehåll och arbetsmetoder utformas så att du förbereds för International Baccalaureate Diploma Programme.

År 2 och 3
År två (DP1) och tre (DP2) läser du sex ämnen som du själv valt, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. I utbildningen ingår även tre kärnkomponenter: Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande, Extended Essay, EE, en fördjupningsuppgift samt CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person och här får du själv initiera projekt som utvecklar dig på många sätt.

Examensprov
Examensproven, som äger rum i slutet av år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Dina lärare bedömer ca 30% av kursens betyg medan resten bedöms av en extern examinator.

IB är ett utmärkt val för dig som vill satsa på dina studier och på att utveckla hela din person.

English

International Baccalaureate Diploma Programme is an education which is globally respected and recognized and prepares you for university studies in Sweden or abroad. The language of instruction is English.

Here you develop your global mindset and at Björknäsgymnasiet we offer an education with licensed and experienced teachers who will support you in your knowledge development from day one to graduation.

Year one, Pre-DP, is a preparatory year which is similar to the Swedish social- and natural science programmes. At the Diploma Programme, years two and three, you choose six subjects, three at higher level and three at standard level. Here you choose subjects that you find interesting and thus you design your own education. There are also three core components: Theory of Knowledge, ToK, an interdisciplinary course that develops your critical thinking, Extended Essay, EE, a research paper and Creativity, Activity & Service (CAS). The purpose of CAS is to develop your entire person and it consists of projects that you initiate.

Final exams
The final exams take place in May year three and are organised for all IB-students in all countries at the same time. Your teachers assess approximately 30% of the course and the rest is assessed by external examinators.

The IB is the right choice for those who want to study hard and develop their entire person.

Björknäsgymnasiet is a candidate school
Björknäsgymnasiet is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.
IB World Schools share a common philosophy – a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

International education
The International Baccalaureate® (IB) offers four high quality international education programmes to more than one million students in more than 146 countries.

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate (IBCC). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

Luleå Gymnasieskola

IB • International Class

Luleå Gymnasieskolas International Class är en teoretisk utbildning. Du läser kurser från svenska gymnasieskolan men all undervisning sker på engelska.

International class är ett förberedande år för studier vidare inom International Baccalaureate, vilket är en tvåårig gymnasieutbildning. IB-programmet förbereder för högre studier utomlands. Läser du International Class och efterföljande International Baccalaureate genomför du därför tre år på en teoretisk, högskoleförberedande utbildning.

Under de två IB-åren läser du sex ämnen som du själv valt, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. Förutom ämnesstudier finns även tre kärnkomponenter. En av dem är Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande. Den andra är Extended Essay, EE, en forskningsuppgift som du självständigt utför inom ramen för ett av dina sex ämnen. Den tredje kärnkomponen-ten är CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person.

Examensprov
Examensproven, som äger rum år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Innan det är dags för final exams har du fått göra en träningsexamen, mock examinations, som följs av en repetitionsperiod där återkopplingen från mocks naturligtvis är viktig. Utöver examensprov ingår skriftliga uppgifter som du arbetar med under längre tid. Även dessa uppgifter sänds iväg för extern bedömning. I språken ingår även muntlig examination.

Kandidatskola
Luleå gymnasieskola är en kandidatskola* för International Baccalaureate Diploma Program. Luleå Gymnasieskola strävar efter att bli en auktoriserad IB-skola. Skolor inom IB delar en gemensam filosofi – ett engagemang för högkvalitativ, utmanande, internationell utbildning – vilket vi tror är viktigt för våra studenter.
* Endast skolor auktoriserade av IB-organisationen kan erbjuda något av dess fyra akademiska program: förskoleprogram (PYP), grundskoleprogram (MYP), Diploma Program (DP) eller karriärrelaterade program (CP). Kandidatstatus är ingen garanti att tillstånd kommer att beviljas.

Vad krävs för att komma in?
För att komma in på programmet krävs, förutom de vanliga kraven för en studieförberedande gymnasieutbildning, även godkända resultat på placeringsprov. Proven testar dina kunskaper inom engelska och matematik.

För ytterligare information om IB och dess program besök www.lulea.se och http://www.ibo.org.

English

The International Class at Luleå upper secondary school is a theoretical programme. You study courses from Swedish upper secondary school, but the teaching language is English.

International class is a preparatory year for further studies within the International Baccalaureate, which is a two-year high school education. The IB program prepares for higher studies abroad. If you study International Class and the subsequent International Baccalaureate, you will complete three years of a theoretical, education that will sufficiently prepare you for higher education.

During the two IB years, you study six subjects of your choice, three at Higher Level and three at Standard Level. The choice of subjects gives you the opportunity to adapt the education to your needs and interests. In addition to subject studies, there are also three core components. One of them is Theory of Knowledge, ToK, an interdisciplinary course that develops your critical thinking. The second is the Extended Essay, EE, a research assignment that you carry out independently within the framework of one of your six subjects. The third core component is CAS, Creativity, Activity and Service. The purpose of CAS is to develop your whole person.

Final exams
The examinations, which take place in year three, are written and mandatory for all IB schools worldwide. Before it’s time for the final exams, you have had to do a training exam, mock examinations, which is followed by a rehearsal period where the feedback from the mocks is naturally important. In addition to the exam, written tasks are included that you work on for a longer period of time. These data are also sent for external assessment. The languages also include an oral examination.

Candidate school
Lulea gymnasieskola is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.
* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

Requirements
The admission requires, in addition to the usual requirements for a study-preparatory upper secondary education, also passing results on placement tests are required. The tests evaluate your knowledge of English and mathematics.

For further information about the IB and its programmes visit www.lulea.se och http://www.ibo.org.

Skolor

Björknäsgymnasiet

  • International Baccalaureate DIPLOMA PROGRAMME

Luleå gymnasieskola

  • International Class