Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som…

vill förbereda dig för högskolestudier inom samhällsvetenskapliga områden, till exempel:

 • juridik
 • kommunikation
 • psykologi
 • språk
 • statsvetenskap
 • utbildning.

Du lär dig…

hur samhället organiseras, styrs, och förändras och vad som lagt grunden till dagens samhälle.

Du lär dig bland annat om:

 • relationer och ledarskap
 • mänskliga rättigheter
 • demokrati
 • ekonomi
 • mediernas roll i samhället
 • hållbart samhälle.

Du utvecklar också dina förmågor i främmande språk, argumentation och vetenskapligt arbetssätt.

Samhället, media och människan

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera olika kunskaper och informationer. Du får till exempel diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klasskamrater och utvecklar därmed också din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

Språk är viktigt
Undervisningen i moderna språk är viktig eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten kräver idag att du kan ett eller flera främmande språk. Kurserna i moderna språk ger dig även kunskaper om kulturer och traditioner i de länder där språken talas.

Kunskap om människan
Du läser kurser i filosofi och psykologi och får sätta dig in i kända filosofiska och psykologiska teorier.

Filosofi 1 lär dig att skilja mellan begreppen information, kunskap och vetenskap. Du får kunskap om grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Här ingår att fundera över rätt och orätt – rättvist och orättvist samt om vad som utmärker ett gott liv.

Kursen psykologi 1 lär dig förstå egna och andras reaktioner och upplevelser, människors relationer samt annat om mänskligt beteende. Hur vi utvecklas genom samspelet mellan arvet och miljön. Du får kunskap om skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Du får göra olika undersökningar
Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att göra olika undersökningar. Här lär du dig till exempel att ställa upp olika teoretiska modeller som du sedan får pröva i verkligheten. Det är vanligt att du arbetar tillsammans med andra.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor.

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Samhällsvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Strömbackaskolan

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Älvsbyns gymnasium

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
Studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser 
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi beter oss som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du får kunskap om hur gruppdeltagare kommunicerar, löser problem, tar beslut och håller ihop. Du ser värdet av ledarskap för grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du ska utveckla dig själv som ledare.

I ämnet psykologi utvecklar du din kunskap om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Ämnet sociologi handlar om hur vi människor i grunden är gruppvarelser, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Du läser samhällskunskap och lär dig om den politiska utvecklingen i det moderna samhället. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Medier, information och kommunikation

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du använder medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Inriktningen innebär att du studerar journalistik, information och reklam i både teori och praktik.

Du lär dig hur vi människor uppfattar och påverkas av information. Hur skapar vi vår bild av omvärlden? Hur når vi ut till rätt människor (målgrupp) via information, reklam och sociala medier?

Du får också praktiskt arbeta med att utforma information. Du ska kunna kombinera text, bild och ljud så att informationen blir effektiv och intressant och når rätt målgrupp. Tillsammans med andra får du göra en informationsbroschyr eller en tidning, ett radioprogram eller en podcast och olika filmer för sociala medier eller tv. Du får prova flera olika roller som till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare. Du kan även prova att stå framför kameran.
Många skolor kan erbjuda dig fördjupande kurser inom till exempel animation, digitalt skapande, film- och tv-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation och ljudproduktion.

Du läser psykologi och får utveckla din kunskap och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Samhällsvetenskap

Du får en samhällsinriktad utbildning med fokus på samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Ämnet samhällskunskap ger dig kunskap om det moderna samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, religion och genus (kön). Vad betyder dessa för makt och ekonomiska villkor? Du utvecklar också din förmåga att kritiskt granska information från olika medier.

Ämnet historia ökar din förmåga att kritiskt granska historiska uppgifter på egen hand. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum.

Du läser även geografi och lär dig förstå hur vårt liv påverkas av det som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan.

Efter gymnasieskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 300 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 350–450 p

Beteendevetenskap, 450 p

 • Kommunikation, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Sociologi, 100 p

Medier, information och kommunikation, 350 p

 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Medieproduktion 1, 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p

Samhällsvetenskap, 450 p

 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 2a, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–400 p

Skolan kan erbjuda dig följande ämnen:

 • Animation
 • Bild
 • Biologi
 • Digitalt skapande
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Film- och TV-produktion
 • Filosofi
 • Form
 • Fotografisk bild
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
 • Hållbart samhälle
 • Juridik
 • Konst och kultur
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Mediekommunikation
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Medieproduktion
 • Moderna språk
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Sociologi
 • Svenska
 • Tillämpad programmering
 • Utställningsdesign
 • Visuell kommunikation
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.