Naturvetenskaps­programmet

För dig som…

vill ha en högskoleförberedande utbildning som är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan. Du får dessutom behörighet till att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Du lär dig…

främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Det finns även en inriktning där du får kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap.

Matematik och naturvetenskap

Utbildningens karaktärsämnen är matematik, fysik, kemi och biologi.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte att enbart räkna utan det viktiga är att du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet.

Du lär dig många nya formler. Du ska kunna förstå dem och lära dig att kunna härleda (bevisa) dem. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

Det ingår studier inom områden som ekvationer, funktioner, statistik och gränsvärde.

Dessa kunskaper använder du i studierna av de naturvetenskapliga ämnena. Du ska kunna beräkna acceleration, friktion, tyngder, koncentration av ämnen med mera.

I fysik 1a läser du till exempel om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

I kursen kemi 1 lär du dig till exempel olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

Kursen biologi 1 lär dig till exempel de vetenskapliga teorierna om livets uppkomst och mångfald. Du ska förstå ett ekosystems uppbyggnad och funktion. I kursen studeras arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar.

Du får räkna och göra laborationer
Undervisningen är inte bara teoretisk utan även praktisk. Här ingår många laborationer och undersökningar.

Grundtanken med dina naturvetenskapliga studier är att du genom laborationer, fältarbeten och liknande själv får undersöka olika fenomen. Du ska kunna ställa upp problem och hypoteser och lära dig att göra iakttagelser och dra slutsatser. Detta utvecklar din förmåga till problemlösning och ökar din kreativitet.

Du läser språk och samhällsorienterande ämnen
Kunskaper i språk är viktiga idag och krävs i många arbeten. På högskolan kan stora delar av kurslitteraturen vara på engelska. De övriga ämnena ger dig en bred allmänbildning som du både har nytta av i ditt privata liv och i dina framtida arbeten och studier.

Inriktningar

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Naturvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Strömbackaskolan

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Älvsbyns gymnasium

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Tänk på!

Studietakten är hög
På Naturvetenskapsprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser –
Det finns kurser som ger meritpoäng
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Naturvetenskap

Du får en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier.

Kursen biologi 2 handlar om hur virus och celler är uppbyggda och fungerar. Du läser humanfysiologi, om hur organsystem i kroppen samverkar och regleras. Kursen handlar också om molekylärbiologi och genteknik.

I kursen kemi 2 fördjupar du dina kunskaper inom organisk kemi och biokemi. Biokemi handlar om de reaktioner som sker i våra celler, både cellernas energiförsörjning samt deras förökning, där DNA spelar en stor roll. Kursen innehåller också analytisk kemi, där man bestämmer hur mycket av ett visst ämne som ett prov innehåller.

Kurserna biologi 2 och kemi 2 krävs båda för att få behörighet till läkar-, tandläkar-, veterinär- och optikerutbildningarna.

Kursen fysik 2 behandlar till exempel elektromagnetism och universums utveckling och struktur. Du ska förstå hur man arbetar med modeller och teorier för att förklara och förenkla verkligheten.

Du läser även kursen matematik 4 som ger behörighet till matematikintensiva utbildningar inom högskolan som till exempel utbildningarna till civilingenjör.

Naturvetenskap och samhälle

Du får komplettera dina studier inom matematik och naturvetenskap med att studera geografi och samhällskunskap.

Du läser en kurs i geografi och lär dig förstå hur människan samverkar med de förutsättningar som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan. Du övar förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma vilka konsekvenser som olika handlingar innebär, till exempel det ömsesidiga beroendet i vår globala värld.

Kursen i samhällskunskap lär dig mer om hur vårt samhälle är organiserat, hur beslut fattas, om lagstiftning och hur vår demokrati fungerar. Du får också grunden i olika nationalekonomiska teorier. Detta ska ge dig större möjligheter att ta ställning i viktiga frågor som till exempel miljölagstiftning.
Du får även välja en av kurserna biologi 2, kemi 2 och fysik 2.

Naturvetenskap Matematik – Riksrekryterande spetsutbildning, Luleå

Utbildningen vänder sig till dig som har intresse och talang för matematik och som dessutom söker nya utmaningar i ämnet och är beredd på en högre studietakt.

Syftet med studier i programmet är främst:

 • att stimulera det matematiska tänkandet
 • att använda matematik och informationsteknologi för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik
 • att utveckla kunskaper inom naturvetenskap och andra ämnesområden.

Vid sidan av spetskunskaper i matematik ger utbildningen kompetens motsvarande Naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen sker i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Efter gymnasieskolan

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier.

Du får kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan.

Undervisningen i de olika ämnena förbereder dig för högre studier. Du kan få mer omfattande läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Detta kräver att du själv kan planera ditt skolarbete.

Du får lära dig hur man ställer upp hypoteser som du sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Här ingår att göra olika beräkningar med hjälp av formler. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 450 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Naturvetenskap, 400 p

 • Biologi 2, 100 p
 • Fysik 2, 100 p
 • Kemi 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p

Naturvetenskap och samhälle, 300 p

 • Ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi 2/fysik 2/kemi 2, 100 p
 • Geografi 1, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 200–300 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Biologi 2, 100 p
 • Bioteknik, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Filosofi 1 och 2, 50 p + 50 p
 • Fysik 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Entreprenörskap och företagande 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Geografiska informationssystem, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Kemi 2, 100 p
 • Konstruktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Matematik 4 och 5, 100 p + 100 p
 • Matematik – specialisering, 100 p
 • Miljö- och energikunskap, 100 p
 • Moderna språk
 • Naturvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Psykologi 1, 2a och 2b, 50 p + 50 p + 50 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Teknik 1 och 2, 150 p + 100 p
 • Teknik – specialisering, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Träningslära 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Webbutveckling 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Webbserverprogrammering 1 och 2, 100 p + 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.