Om anna

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har anna skapat 35 blogginlägg för.

International Baccalaureate, IB

IB • International Baccalaureate
DIPLOMA PROGRAMME

Programmet finns på två skolor inom Fyrkantsområdet: 

 • Björknäsgymnasiet i Boden
 • Luleå Gymnasieskola

Björknäsgymnasiet, Boden

International Baccalaureate DIPLOMA PROGRAMME

IB-programmet förbereder för studier i Sverige eller utomlands och arbetsspråket är engelska.

Här utvecklar du ditt globala mindset och på Björknäsgymnaset erbjuder vi en utbildning med licensierade och erfarna lärare som stöttar dig i din kunskapsutveckling från dag ett till examen.

Förberedande år
Först läser du ett förberedande år, Pre-DP, som liknar åk 1 på SA- och NA-programmen, men innehåll och arbetsmetoder utformas så att du förbereds för International Baccalaureate Diploma Programme.

År 2 och 3
År två (DP1) och tre (DP2) läser du sex ämnen som du själv valt, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. I utbildningen ingår även tre kärnkomponenter: Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande, Extended Essay, EE, en fördjupningsuppgift samt CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person och här får du själv initiera projekt som utvecklar dig på många sätt.

Examensprov
Examensproven, som äger rum i slutet av år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Dina lärare bedömer ca 30% av kursens betyg medan resten bedöms av en extern examinator.

IB är ett utmärkt val för dig som vill satsa på dina studier och på att utveckla hela din person.

English

International Baccalaureate Diploma Programme is an education which is globally respected and recognized and prepares you for university studies in Sweden or abroad. The language of instruction is English.

Here you develop your global mindset and at Björknäsgymnasiet we offer an education with licensed and experienced teachers who will support you in your knowledge development from day one to graduation.

Year one, Pre-DP, is a preparatory year which is similar to the Swedish social- and natural science programmes. At the Diploma Programme, years two and three, you choose six subjects, three at higher level and three at standard level. Here you choose subjects that you find interesting and thus you design your own education. There are also three core components: Theory of Knowledge, ToK, an interdisciplinary course that develops your critical thinking, Extended Essay, EE, a research paper and Creativity, Activity & Service (CAS). The purpose of CAS is to develop your entire person and it consists of projects that you initiate.

Final exams
The final exams take place in May year three and are organised for all IB-students in all countries at the same time. Your teachers assess approximately 30% of the course and the rest is assessed by external examinators.

The IB is the right choice for those who want to study hard and develop their entire person.

Björknäsgymnasiet is a candidate school
Björknäsgymnasiet is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.
IB World Schools share a common philosophy – a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

International education
The International Baccalaureate® (IB) offers four high quality international education programmes to more than one million students in more than 146 countries.

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate (IBCC). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

Luleå Gymnasieskola

IB • International Class

Luleå Gymnasieskolas International Class är en teoretisk utbildning. Du läser kurser från svenska gymnasieskolan men all undervisning sker på engelska.

International class är ett förberedande år för studier vidare inom International Baccalaureate, vilket är en tvåårig gymnasieutbildning. IB-programmet förbereder för högre studier utomlands. Läser du International Class och efterföljande International Baccalaureate genomför du därför tre år på en teoretisk, högskoleförberedande utbildning.

Under de två IB-åren läser du sex ämnen som du själv valt, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. Förutom ämnesstudier finns även tre kärnkomponenter. En av dem är Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande. Den andra är Extended Essay, EE, en forskningsuppgift som du självständigt utför inom ramen för ett av dina sex ämnen. Den tredje kärnkomponen-ten är CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person.

Examensprov
Examensproven, som äger rum år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Innan det är dags för final exams har du fått göra en träningsexamen, mock examinations, som följs av en repetitionsperiod där återkopplingen från mocks naturligtvis är viktig. Utöver examensprov ingår skriftliga uppgifter som du arbetar med under längre tid. Även dessa uppgifter sänds iväg för extern bedömning. I språken ingår även muntlig examination.

Kandidatskola
Luleå gymnasieskola är en kandidatskola* för International Baccalaureate Diploma Program. Luleå Gymnasieskola strävar efter att bli en auktoriserad IB-skola. Skolor inom IB delar en gemensam filosofi – ett engagemang för högkvalitativ, utmanande, internationell utbildning – vilket vi tror är viktigt för våra studenter.
* Endast skolor auktoriserade av IB-organisationen kan erbjuda något av dess fyra akademiska program: förskoleprogram (PYP), grundskoleprogram (MYP), Diploma Program (DP) eller karriärrelaterade program (CP). Kandidatstatus är ingen garanti att tillstånd kommer att beviljas.

Vad krävs för att komma in?
För att komma in på programmet krävs, förutom de vanliga kraven för en studieförberedande gymnasieutbildning, även godkända resultat på placeringsprov. Proven testar dina kunskaper inom engelska och matematik.

För ytterligare information om IB och dess program besök www.lulea.se och http://www.ibo.org.

English

The International Class at Luleå upper secondary school is a theoretical programme. You study courses from Swedish upper secondary school, but the teaching language is English.

International class is a preparatory year for further studies within the International Baccalaureate, which is a two-year high school education. The IB program prepares for higher studies abroad. If you study International Class and the subsequent International Baccalaureate, you will complete three years of a theoretical, education that will sufficiently prepare you for higher education.

During the two IB years, you study six subjects of your choice, three at Higher Level and three at Standard Level. The choice of subjects gives you the opportunity to adapt the education to your needs and interests. In addition to subject studies, there are also three core components. One of them is Theory of Knowledge, ToK, an interdisciplinary course that develops your critical thinking. The second is the Extended Essay, EE, a research assignment that you carry out independently within the framework of one of your six subjects. The third core component is CAS, Creativity, Activity and Service. The purpose of CAS is to develop your whole person.

Final exams
The examinations, which take place in year three, are written and mandatory for all IB schools worldwide. Before it’s time for the final exams, you have had to do a training exam, mock examinations, which is followed by a rehearsal period where the feedback from the mocks is naturally important. In addition to the exam, written tasks are included that you work on for a longer period of time. These data are also sent for external assessment. The languages also include an oral examination.

Candidate school
Lulea gymnasieskola is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.
* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

Requirements
The admission requires, in addition to the usual requirements for a study-preparatory upper secondary education, also passing results on placement tests are required. The tests evaluate your knowledge of English and mathematics.

For further information about the IB and its programmes visit www.lulea.se och http://www.ibo.org.

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • International Baccalaureate DIPLOMA PROGRAMME

Luleå gymnasieskola

 • International Class

Studier efter gymnasieskolan

Studier efter gymnasieskolan

Högskolan

Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet.

All utbildning vid högskolorna sker i form av kurser. Studietiden på högskolan räknas i poäng där 20 veckors heltidsstudier (= 1 termin) motsvarar 30 poäng.

Du kan välja att läsa ett program eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning.

Yrkesexamina

Vissa utbildningar leder till yrkesexamina. Detta gäller utbildningarna till exempelvis läkare, civilingenjör, lärare, arkitekt, fysioterapeut eller psykolog. Dessa har till stora delar fastställda ramar för hur utbildningen ska se ut.

Grundläggande behörighet

Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet.

Alla nationella program innehåller de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. På yrkesprogrammen kan du välja bort högskolebehörigheten om du vill. Var noga då du väljer kurser om du siktar på fortsatta studier.

Särskild behörighet

Förutom krav på grundläggande behörighet har vissa högskoleutbildningar också krav på speciella förkunskaper som kallas särskild behörighet. Särskild behörighet anges i form av krav på kunskaper i vissa kurser från gymnasiet, behörighetskurser. Du ska ha läst de kurser som anges och ha lägst betyget E.

Urval till högskolan

Vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare på högskolan ska minst en tredjedel av studenterna tas in på betyg från gymnasieskolan och minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet.

Skolorna har dessutom rätt att själva bestämma urvalet för upp till 1/3 av platserna. Det innebär att skolor kan ta in studerande utifrån antagningsprov, intervjuer med mera. Detta är än så länge ganska ovanligt.

Urval genom betyg
Det är inte helt lätt att beskriva hur du ska räkna ut ditt jämförelsetal men det är viktigt att komma ihåg att:
– Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på högskolan.
– Ett betyg i en kurs som omfattar många gymnasiepoäng väger tyngre än ett betyg i en kurs med färre poäng.
– De betyg du får under år 1 och 2 väger lika tungt som betygen du får under år 3.
– Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Detta betyg räknas inte med när man räknar ut ditt betygsvärde.
– Du kan få upp till 2,5 p i extra meritpoäng.

Urval genom högskoleprovet
Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla högskoleutbildningar. Du kan göra högskoleprovet redan under ditt sista år på gymnasiet. Resultatet av ett högskoleprov gäller i åtta år och det är alltid det bästa resultatet som räknas.

Andra sätt att göra urval
Till vissa utbildningar kan skolorna få använda andra sätt att välja ut de studerande. Detta gäller de konstnärligt inriktade utbildningarna och andra utbildningar som ställer krav på vissa personliga egenskaper. Man kan använda intervjuer, arbetsprover, uppspel, med mera.

Direktgrupp och kompletteringsgrupp
Man delar upp de sökande med gymnasiebetyg i två grupper. Den ena gruppen består av sökande som söker på enbart sin gymnasieexamen. Den andra gruppen består av sökande som kompletterat sitt gymnasiebetyg i efterhand.

De som söker enbart på sitt gymnasiebetyg tilldelas fler platser i förhållande till antalet sökande. Du ska belönas om du i gymnasieskolan läser de kurser som krävs för särskild behörighet.

OBS! Om du läser ett yrkesprogram och i efterhand enbart läser in kurser för att få grundläggande behörighet så placeras du i gruppen som söker enbart på sitt gymnasiebetyg.

Yrkeshögskolan

Inom yrkeshögskolan finns det utbildningar som kombinerar teori och praktik.

Du som har en examen från ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Vad kan du läsa?

Du kan söka utbildningar som ger dig fördjupade yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt. Det ingår ofta mycket praktik ute på olika arbetsplatser. En del utbildningar fördjupar kunskaperna inom ett visst program, men andra är inte knutna till ett speciellt gymnasieprogram. En del utbildningar kräver viss yrkeserfarenhet.

Konst- och kulturutbildningar

Det finns även så kallade konst- och kulturutbildningar som enbart är eftergymnasiala.

Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor och ska även leda till ett yrke inom konst- och kulturområdet. På några av utbildningarna kan det förekomma antagningsprov eller arbetsprover. Till vissa av utbildningarna har du rätt till studiestöd. Skolorna får ta ut en studerandeavgift.

OBS! Inom yrkeshögskolan finns utbildningar även för dig som läst ett högskoleförberedande program.

Folkhögskolan

På folkhögskolan kan du läsa allmänna kurser eller kurser inom områden som journalistik, fritid, teater, media, bild och form, data, miljö och idrott, med mera.

För de flesta utbildningar på folkhögskolan gäller en åldersgräns på 18 år, men det finns även skolor som anordnar utbildningar för dig som är yngre.

Kommunal vuxenutbildning

På den kommunala vuxenutbildningen har du möjlighet att studera från och med det år du fyller 20 eller då du avslutat din gymnasieutbildning.

På kommunal vuxenutbildning kan du till exempel komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du behöver för att söka olika utbildningar på högskolan.

Detta gäller för meritpoäng:

Du har möjlighet att få tillgodoräkna dig upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på gymnasieskolan. Ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 20,0 + 2,5 = 22,5 poäng när du söker till högskolan.

Motivet till dessa meritpoäng är att man vill uppmuntra eleverna på gymnasieskolan att läsa de kurser som högskolan efterfrågar istället för att välja ”enklare” kurser.

Meritpoäng – Maximalt 2,5 poäng

Du kan skaffa dig meritpoäng för vissa kurser i engelska, moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande och matematik. Du måste ha lägst betyget E och du kan inte få fler meritpoäng om du skulle ha högre betyg. En behörighetsgivande kurs ger inte meritpoäng. Det innebär att meritpoängen blir olika för olika utbildningar, beroende på vilka krav respektive utbildning har för särskild behörighet.

Detta gäller för meritpoäng:

Engelska (lägst betyget E)
Engelska 7 = 1,0 meritpoäng
Maximalt 1,0 meritpoäng för engelska

Moderna språk (lägst betyget E)
Moderna språk 3 = 0,5 meritpoäng

Moderna språk 4 = ytterligare 1,0 meritpoäng

Om moderna språk 3 krävs för behörighet får du 0,5 meritpoäng för:
– moderna språk 5 eller
– moderna språk 2 i ett annat modernt språk

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng på samma villkor som moderna språk.
Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk

Matematik (lägst betyget E)
Om behörighetskravet är grundläggande behörighet:
Matematik 2, 3 och 4 = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 2:
Matematik 3, 4 och 5 = 0,5 meritpoäng per kurs
Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering

Om behörighetskravet är Matematik 3:
Matematik 4 = 0,5 meritpoäng och Matematik 5 = 1,0 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng)
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 4:
Matematik 5 = 1,0 meritpoäng och Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering. Tre kurser Matematik specialisering ger alltså 1,5 meritpoäng.

Observera att man kan ha betyg i flera kurser Matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng.
Maximalt 1,5 meritpoäng för matematik

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgs­programmet

För dig som…

vill arbeta inom sjukvården som undersköterska, till exempel på ett sjukhus eller vårdcentral.

Du kan även söka arbete inom hemsjukvården, där du kommer att möta människor som är äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka.

Programmet förbereder för fortsatta studier till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra yrken inom vårdområdet.

Du lär dig…

mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas eller botas.

Vård, hälsa och omsorg

Du får en helhetssyn på människan. All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor.

Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika. Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa.

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Vård och omsorg ska erbjudas till alla oavsett, ålder, kön. funktionsvariation, social status, religion eller sexuell identitet.

Vad är hälsa?
Du får fundera kring begreppet hälsa och vad det kan betyda för olika människor. Det är viktigt att förstå hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa.

Kropp och medicin
Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Här ingår kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och medicinska behandlingar. Du får lära dig grunderna i att utföra första hjälpen vid skada eller akut sjukdom.

Du får också lära dig vikten av att arbeta hygieniskt för att inte sprida bakterier och andra mikroorganismer.

Funktionsnedsättningar
Du får kunskap och får fundera över hur en funktionsnedsättning kan påverka människors liv. Vilka möjligheter finns för en människa med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på samma sätt som andra människor. Du får diskutera begrepp som normalt, funktionsnedsättning, avvikelse, delaktighet och likvärdighet.

Teknik i vården
Inom vården används informationsteknik och annan teknisk utrustning. Du får lära dig hantera dessa hjälpmedel.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Stimulerande och krävande
Arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Du bör därför ha god fysik. Eksem, överkänslighet mot vatten och metaller kan vara ett problem.

Specialisering

Programmet har inga inriktningar men du kan välja ytterligare kurser inom program­fördjupningen.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Du får lära dig om olika variationer av funktionsnedsättningar och hur det påverkar människors liv, utveckling och deltagande i samhället.

Du får kunskap om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar och du lär dig att möta alla människor med respekt.

Hälso- och sjukvård
Du lär dig mer om människokroppens uppbyggnad samt om olika sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Här ingår också att kunna göra undersökningar och medicinska behandlingar samt att ge vård och omsorg. Du får också kunskaper om vanliga läkemedel.

Du får insikt om hur människor kan reagera i kris eller vid stor smärta och på vilket sätt man kan hjälpa. Det gäller även att förstå hur man prioriterar (väljer) vilken patient som först behöver hjälp. Du lär dig också hur viktigt det är att dokumentera vad man gjort.

Psykiatri
Du får kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och lär dig att möta dessa människor på ett respektfullt och empatiskt sätt. Du får lära dig om olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

Undervisningen ska göra dig medveten om fördomar som finns om psykiska sjukdomar. Du får tillfälle att diskutera psykisk hälsa och vad som bidrar till att psykisk ohälsa uppstår och ökar i samhället.

Vård och omsorg om äldre
Du läser kurser inom gerontologi och geriatrik – vård av äldre. Det gäller att förstå vad som händer i vår kropp och våra tankar när vi åldras. Du lär dig om de speciella sjukdomar som speciellt hör till åldrandet. Här ingår till exempel olika demenssjukdomar. Du lär dig hur miljön och relationer till närstående och vårdare påverkar en äldre människa hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. Utbildningen leder till en yrkesexamen och kurser för grundläggande högskolebehörighet ingår.

Efter gymnasieskolan

På Vård- och omsorgsprogrammet blir du undersköterska och kan börja arbeta inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst.

Du kan till exempel arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus där patienterna ofta är inlagda en längre tid. Du kan också arbeta på en mottagning eller inom Närhälsan där patienterna kommer på kortare besök. Och du kan även arbeta med äldre personer samt människor som är funktionshindrade eller har intellektuell funktionsnedsättning. Dessa vårdas ofta i hemmet eller på gruppboenden.

Fortsatta studier

Vård- och omsorgsprogrammet leder till en yrkesexamen som ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Programmet innehåller även de kurser du behöver för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. På vissa skolor kan du läsa dessa kurser inom det individuella valet eller programfördjupningarna.

Du kan också välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Om du väljer bort dessa kurser så får du fortfarande en yrkesexamen samt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Ta reda på vad som gäller för den skolan som du är intresserad av.

De kurser du får välja bort är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 1.300 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykolog, 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Totalt: 2.500-2.700 poäng

Totalpoängen varierar beroende på skolans planering och elevens individuella studieplan.

Programfördjupningar, 200 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Barn- och ungdomshälsa, 100 p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 200 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Ergonomi, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Internationellt arbete, 100 p
 • Kost och hälsa, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Matematik 2a, 100 p
 • Mental träning, 100 p
 • Människans säkerhet, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2b 50 p
 • Rättspsykiatri, 100 p
 • Socialpedagogik, 100 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Socialt arbete 2, 100 p
 • Svenska 3/ svenska som andraspråk 3, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Vård och omsorg – Specialisering, 50 p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Kurser som du kan välja bort:

 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p
 • Engelska 6, 100 p

Om du väljer bort dessa kurser får du inte grundläggande behörighet till högskolan.

Exempel på yrken

Här ser du exempel på yrken som du kan söka när du är klar med din utbildning.

Arbete som undersköterska, personlig assistent, skötare med mera:

 • på vårdavdelning inom somatisk och psykiatrisk vård
 • på vårdcentral
 • inom hemsjukvård
 • på särskilt boende
 • på ett gruppboende
 • i daglig verksamhet
 • inom socialpsykiatri
 • inom hemtjänsten

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighets­programmet

För dig som…

vill arbeta inom områden där kunskaper om energi och miljö är viktiga.

Du utbildar dig för yrken som:

 • fastighetstekniker
 • kyl- och värmepumpsmontör
 • ventilationsmontör
 • VVS-montör

Du lär dig…

 • installation
 • drift
 • underhåll
 • felsökning
 • reparation

Du ska kunna hantera de installationer och anläggningar som används för att vatten, avlopp, ventilation, värme och kyla i fastigheter och andra lokaler.

Praktisk energi­användning och VVS

Du utbildas för att arbeta med olika tekniska system i fastigheter, system som styr och reglerar värme och kyla, ventilation samt vatten och avlopp. Du ska få dessa system att fungera effektivt och miljövänligt med minsta möjliga energiåtgång.

Du får grundläggande kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorkunskap. Det gäller att förstå och kunna läsa av mätare, läsa ritningar och skrivna instruktioner, göra beräkningar samt ställa in styrutrustningar och maskiner.

Elektroteknik
Du lär dig grunderna i elektroteknik och här ingår kunskap om till exempel enklare installationer och att arbeta säkert.

Effektiv energianvändning
Du ska förstå VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem – deras funktion och konstruktion. Det gäller att förstå hur till exempel byggnaders konstruktion och dimensioneringen (storleken) av rör påverkar hur mycket energi som används.

Inriktningar

 • Fastighet
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Ventilation
 • VVS

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • VVS

Strömbackaskolan

 • VVS (VVS och Industrirörmontör)

Tänk på!

Självständigt arbete
Du kommer i många fall att arbeta ensam eller i ett litet arbetslag. Då måste du kunna ta egna initiativ.

Servicearbete
Du får i många fall ett serviceyrke som kräver att du kan uppträda trevligt och korrekt. Du ska kunna förklara för andra människor vad som är fel och vad du ska göra.

Teknik och naturvetenskap
Det är en fördel om du är intresserad av teknik, fysik och matematik. Du ska läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar samt tolka prover och mätresultat.

Inriktningar

Fastighet

Du lär dig hur man förvaltar (tar hand om) fastigheter så att det uppstår så lite fel som möjligt och att fastigheterna inte slits för mycket. Här ingår att kunna sköta värme och ventilation av fastigheterna.

Du ska kunna läsa av mätare och ställa in utrustningen på bästa och mest energisnåla sätt, kontrollera driftsutrymmen och allmänna utrymmen som tvättstugor, organisera städning och veta en del om trädgårdsskötsel och ekonomi. Det handlar också som att hantera felanmälan och göra beställning och inköp.

Exempel på yrken: Fastighetstekniker.

Kyl- och värmepumpsteknik

Du får fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar.

Det är idag ökade krav på inomhusklimatet. Det beror bland annat på att elektronisk utrustning och moderna maskiner har krav när det gäller temperatur och luftfuktighet. I affärer finns stora kyl- och frysanläggningar. Luftkonditionering i båtar, bilar, bussar och tåg ökar också. Du får lära dig utföra installation, drift, underhåll och service på dessa kyl- och värmepumpsanläggningar.

Med tanke på miljön och kostnader är det viktigt att du lär dig energioptimering – hur man får ut mesta möjliga effekt med minsta möjliga mängd energi till lägsta möjliga kostnad.

Exempel på yrken: Kyl- och värmepumpsmontör.

Ventilation

Du lär dig om service, drift och underhåll av olika ventilationsanläggningar

Du ska kunna göra felsökningar och åtgärda fel med hjälp av rätt utrustning och verktyg. Det gäller att kunna olika typer av ventilationsanläggningar samt känna till vilket underhåll man behöver göra. Här ingår att kunna läsa ritningar och flödesscheman.

Du ska förstå behovet av god ventilation och vilka effekter bristande ventilation kan innebära.

Exempel på yrken: Ventilationsmontör.

VVS

Du lär dig att installera och reparera värme-, vatten-, avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpsaggregat. VVS = Värme, Ventilation och Sanitet.

De flesta VVS-montörerna arbetar med nyinstallation vid byggen eller då man renoverar gamla hus. Ett annat stort område är att reparera fel som uppkommer i fastigheter. Du kan även få arbete vid industrier som har stora röranläggningar.

Du lär dig hur man konstruerar byggnader och drar rör för att få bästa möjliga effekt vid uppvärmning och ventilation. Du får också göra enklare installationer, reparationer, felsökningar och underhållsarbeten i en VVS- anläggning.

Du får även kunskaper om olika material och sammanfogningsmetoder för rörledningar.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom sanitetsteknik, industrirörteknik, VVS-teknik med mera.

Exempel på yrken: VVS-montör, industrirörmontör, isoleringsmontör.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. Utbildningen leder till en yrkesexamen och kurser för grundläggande högskolebehörighet ingår.

Efter gymnasieskolan

Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är användbar inom många områden. Du kan arbeta med service, underhåll och installation inom energiområdet.

När du är färdigutbildad kan du börja arbeta som:

 • fastighetstekniker
 • industrirörsmontör
 • isoleringsmontör
 • kyl- och värmepumpsmontör
 • VVS-montör
 • ventilationsmontör

Fortsatta studier

VVS- och fastighetsprogrammet leder till en yrkesexamen som ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Programmet innehåller även de kurser du behöver för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. På vissa skolor kan du läsa dessa kurser inom det individuella valet eller programfördjupningarna.

Du kan också välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Om du väljer bort dessa kurser så får du fortfarande en yrkesexamen samt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Ta reda på vad som gäller för den skolan som du är intresserad av.

De kurser som du får välja bort är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Systemuppbyggnad, 100 p
 • Värmelära, 100 p
 • Verktygs- och materialhantering, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300-500 p

Fastighet

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Fastighetsförvaltning, 100 p
 • Fastighetsservice – byggnader, 100 p

Kyl – och värmepumpsteknik

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – grund, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet, 100 p

Ventilation

 • Ventilationsisolering, 100 p
 • Ventilationsmontering 1, 100 p
 • Ventilationsmontering 2, 200 p
 • Ventilationsservice, 100 p

VVS

 • Entreprenadteknik, 100 p
 • Sanitetsteknik, 100 p
 • Värmeteknik 1, 100 p

Totalt: 2.500-2.800 poäng

Totalpoängen varierar beroende på skolans planering och elevens individuella studieplan.

Programfördjupningar, 700–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

CAD, elmätteknik, ellära, energiteknik, engelska, entreprenörskap, fastighetsautomation, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, företagsekonomi, industrirörteknik, industrirör svets VVS, kyl – och värmepumpsteknik, matematik, mekatronik, mät, styr- och reglerteknik, programmering, sammanfog-ningsteknik, skötsel av utemiljöer, sprinklerteknik, systemkunskap, teknisk isolering, tillämpad programmering, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik, VVS – installation, växtkunskap, yttre miljö

Kurser som du kan välja bort

 • Svenska 2-3/svenska som andraspråk 2-3, 200 p
 • Engelska 6, 100 p

Om du väljer bort dessa kurser får du inte grundläggande behörighet till högskolan.

Exempel på yrken

Här ser du exempel på yrken som du kan söka när du är klar med din utbildning.

Fastighet

 • Fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik

 • Kyl- och värmepumpsmontör

Ventilation

 • Ventilationsmontör

VVS

 • Industrirörsmontör
 • Isoleringsmontör
 • VVS-montör

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

För dig som…

vill ha en högskoleförberedande utbildning med inslag av teknik, konstruktion, design, ekonomi och praktiska uppgifter. Du får en teknisk grundutbildning om du vill arbeta med data/IT, nätverk, produktion, kvalitetsarbete och produktutveckling på olika arbetsplatser.

Du lär dig…

att lösa problem och vara kreativ. Det handlar om produktutveckling och utformning, val av tekniker, verktyg och material, om ekonomiska aspekter, hur och var man ska producera och till sist leverans eller färdigställande. Du läser även kurser i matematik, fysik och kemi.

Teknik och kreativitet

Du som arbetar med tekniska lösningar bör ha ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund, vara en problemlösare och ha förståelse för hur det du gör påverkar andra människor och deras miljö. Lika viktigt är att du kan förmedla dina tankar och idéer till andra människor.

Programmet har tre viktiga delar.

 • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
 • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
 • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan.

Teknikkutvecklingsprocessen
Du ska få kunskaper om vad teknik är, hur den utvecklas och hur den fungerar i relation till människan – det man kallar en teknikutvecklingsprocess. Du får delta i hela processen idé – design – konstruktion – produktion – distribution – försäljning – service – återvinning – analys. Det innebär att du ska bli en praktisk problemlösare.

Varor och tjänster produceras i samspel med kunderna. Därför är det viktigt att du kan lyssna, förklara sammanhang (även för icke-tekniker) och dokumentera ditt arbete. Du lär dig tekniska termer på både svenska och engelska.

Du får göra teoretiska beräkningar som sedan provas. Antingen kan man pröva en idé genom att laborera eller bygga upp en modell eller prototyp. Man kan också simulera en händelseutveckling i datorn och skapa virtuella miljöer.

Du får också lära dig projektarbete, entreprenörskap och företagande.

Matematik och naturvetenskap
Studierna i matematik, fysik och kemi är några av grunderna för dina tekniska studier. Matematik är ett viktigt ämne. Förutom matematiska beräkningar får du analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

I kursen kemi 1 lär du dig till exempel olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

I fysik läser du om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Inriktningar

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik

Luleå Gymnasieby

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö

Strömbackaskolan

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik

Älvsbyns gymnasium

 • Design och produktutveckling
 • Teknikvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
På Teknikprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Det finns kurser som ger meritpoäng
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Design och produktutveckling

Inriktningens fokus är datorstyrd design och konstruktion.

Du löser designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Du ska självständigt kunna välja material och arbetssätt.

Kursen i konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du använder matematiska modeller och kombinerar experimentlusta och praktisk problemlösning.

CAD (computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Inom programfördjupningarna kan du fördjupa dig inom CAD, design, konstruktion med mera.

Informations- och medieteknik

Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik

Du får kunskaper om datorkommunikation och lär dig vanliga begrepp och standarder. Här ingår att kunna arbeta med enklare rit- och simuleringsprogram.

Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering och lär dig vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk.

Kursen i webbutveckling lär dig webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom till exempel programmering och webbutveckling.

Produktionsteknik

Du får kunskaper om produktion och företagande.

Du får kunskaper om hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till modern teknisk utrustning – ofta datorstyrd – och hur man lägger upp produktionslinjer.

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.

Inom programfördjupningen kan du välja kurser inom industritekniska processer, produktionskunskap, entreprenörskap, teknik specialisering, robotteknik, datorstyrd produktion med mera.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du ska kunna se på byggandet ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Byggande är inte bara väggar och tak utan även lösningar för inomhusklimat, avfallshantering, kommunikationer, grönytor samt skolor och annan samhällsservice.

Det innebär att du ska kunna teknik, men även känna till hur hus, vägar och annan infrastruktur bör byggas för att hålla på lång sikt. Det gäller samtidigt att ha sinne för vad som både är vackert och funktionellt.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom arkitektur, design med mera.

Teknikvetenskap

Du får kunskaper om hur man arbetar med att utveckla teknik. Du läser dessutom kurser i matematik och fysik.

Inriktningen är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar – till exempel utbildningarna till civilingenjör. Du läser därför kurserna matematik 4 och fysik 2.

Kursen teknik 2 lär dig att använda matematiska modeller, att simulera, styra och reglera. Du ska förstå hur man tänker och arbetar med teknik.

Efter gymnasieskolan

Teknikprogrammet förbereder för fortsatta studier eller arbete. Du får särskild behörighet till flera högskoleutbildningar, framför allt inom det tekniska området.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan. Dessa finns inom exempelvis produktionsteknik, produktutveckling, media och logistik.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Gymnasieingenjör
På vissa skolor i landet kan du läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet och skaffa dig gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen är riksrekryterande och du behöver ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet samt uppfylla vissa förkunskapskrav. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande ute i arbetslivet. Utbildningen kan till exempel leda till arbete som arbetsledare, designer, projektledare eller produktionstekniker.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.100 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Design och produktutveckling

 • Bild och form 1a1, 50 p
 • CAD 1, 50 p
 • Design1, 100 p
 • Konstruktion 1, 100 p

Informations- och medieteknik

 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Webbutveckling 1, 100 p

Produktionsteknik

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Samhällsbyggande och miljö

 • Arkitektur – hus, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Teknikvetenskap

 • Fysik 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p
 • Teknik 2, 100 p

Totalt: 2.500 poäng

Programfördjupningar, 400 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

 • Animation
 • Arkitektur
 • Bild
 • Biologi
 • Cad
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Datorstyrd produktion
 • Design
 • Digitalt skapande
 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Elektronik
 • Ellära
 • Energiteknik
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Eventteknik
 • Fartygsteknik
 • Film- och Tv-produktion
 • Filosofi
 • Flygyrkesteknik
 • Fotografisk bild
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Hållbart samhälle
 • Industriautomation
 • Industritekniska processer
 • Kemi
 • Konst och kultur
 • Konstruktion
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Medicinsk teknik
 • Medieproduktion
 • Mekatronik
 • Moderna språk
 • Musik
 • Människan i industrin
 • Mät -, styr- och reglerteknik
 • Naturvetenskaplig specialisering
 • Nätverksteknik
 • Pedagogik
 • Processautomation
 • Produktionskunskap
 • Produktionsutrustning
 • Produktutveckling
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällsbyggande
 • Samhällskunskap
 • Sammanfogningsteknik
 • Svenska
 • Systemkunskap
 • Teater
 • Teknik
 • Tillämpad programmering
 • Visuell kommunikation
 • Webbserverprogrammering
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som…

vill förbereda dig för högskolestudier inom samhällsvetenskapliga områden, till exempel:

 • juridik
 • kommunikation
 • psykologi
 • språk
 • statsvetenskap
 • utbildning.

Du lär dig…

hur samhället organiseras, styrs, och förändras och vad som lagt grunden till dagens samhälle.

Du lär dig bland annat om:

 • relationer och ledarskap
 • mänskliga rättigheter
 • demokrati
 • ekonomi
 • mediernas roll i samhället
 • hållbart samhälle.

Du utvecklar också dina förmågor i främmande språk, argumentation och vetenskapligt arbetssätt.

Samhället, media och människan

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser historia och lär dig hur olika kulturer och religioner påverkar människors liv.

Du lär dig olika metoder för att arbeta med källkritik. Det hjälper dig att värdera om du kan tro på innehållet i det du ser, hör och läser. Du får också diskutera samhällsfrågor med lärare och klasskamrater. Dessutom utvecklar du ditt sätt att skriva, argumentera och presen-tera.

Språk är viktigt
Internationella kontakter är en viktig del i dagens samhälle och arbetsliv. Därför är det viktigt att lära sig moderna språk. Det kommer du ha nytta av i många arbeten i framtiden. Kurserna i moderna språk ger dig mer än bara språkkunskaper. Du lär dig också om de kulturer och traditioner som finns i de länder där språken talas.

Kunskap om människan
Du läser kurser i filosofi och psykologi och får sätta dig in i kända filosofiska och psykologiska teorier.

I filosofi får du kunskap om grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Här ingår att fundera över rätt och orätt – rättvist och orättvist samt om vad som utmärker ett gott liv.

I psykologi lär du dig förstå egna och andras reaktioner och upplevelser. Du lär dig mer om människors relationer och om mänskligt be-teende samt hur vi utvecklas genom samspelet mellan arvet och miljön. Du får kunskap om skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Du får göra olika undersökningar
Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får också göra olika undersökningar. Här lär du dig att ställa upp olika teoretiska modeller som du sedan får pröva i verkligheten. Det är vanligt att du arbetar tillsammans med andra.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor.

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Samhällsvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Strömbackaskolan

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Älvsbyns gymnasium

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
Studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Det finns kurser som ger meritpoäng
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi beter oss som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du får kunskap om hur gruppdel-tagare kommunicerar, löser problem, tar beslut och håller ihop. Du ser värdet av ledarskap för grupprocesser och konflikthantering. Du får prova på att utveckla ditt eget ledarskap.

I ämnet psykologi utvecklar du din kunskap om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Ämnet sociologi handlar om hur vi människor i grunden är gruppvarelser, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Du läser samhällskunskap och lär dig om den politiska utvecklingen i det moderna samhället. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Medier, information och kommunikation

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du använder medieteknik för att förmedla budskap på ett intresse-väckande sätt. Inriktningen innebär att du studerar journalistik, information och reklam i både teori och praktik.

Du lär dig hur vi människor uppfattar och påverkas av information. Hur skapar vi vår bild av omvärlden? Hur når vi ut till rätt människor (målgrupp) via information, reklam och sociala medier?

Du får också praktiskt arbeta med att utforma information. Du ska kunna kombinera text, bild och ljud så att informationen blir effektiv och intressant och når rätt målgrupp. Tillsammans med andra får du göra en informationsbroschyr eller en tidning, ett radioprogram eller en podcast och olika filmer för sociala medier eller tv. Du får prova flera olika roller som till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare. Du kan även prova att stå framför kameran.

Många skolor kan erbjuda dig fördjupande kurser inom till exempel animation, digitalt skapande, film- och tv-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation och ljudproduktion.

Du läser psykologi och får utveckla din kunskap och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Samhällsvetenskap

Du får en samhällsinriktad utbildning med fokus på samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Ämnet samhällskunskap ger dig kunskap om det moderna samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, religion och genus (kön). Vad betyder dessa för makt och ekonomiska villkor? Du utvecklar också din förmåga att kritiskt granska information från olika medier.

Ämnet historia ökar din förmåga att kritiskt granska historiska uppgifter på egen hand. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum.

Du läser även geografi och lär dig förstå hur vårt liv påverkas av det som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan.

Efter gymnasieskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 300 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 350–450 p

Beteendevetenskap, 450 p

 • Kommunikation, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Sociologi, 100 p

Medier, information och kommunikation, 350 p

 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Medieproduktion 1, 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p

Samhällsvetenskap, 450 p

 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 2a, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

Totalt: 2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–400 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen: 
 • Animation
 • Bild
 • Biologi
 • Digitalt skapande
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Film- och Tv-produktion
 • Filosofi
 • Form
 • Fotografisk bild
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
 • Hållbart samhälle
 • Juridik
 • Konst och kultur
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Mediekommunikation
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Medieproduktion
 • Moderna språk
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Sociologi
 • Svenska
 • Tillämpad programmering
 • Utställningsdesign
 • Visuell kommunikation
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För dig som…

vill arbeta med att laga mat på restaurang, baka bröd eller med försäljning av mat och dryck. Du bör ha blick för färg och form och måste vara noga med hygienen då du handskas med livsmedel. Du får en känsla för service och kunskap om det du säljer.

Du utbildar dig för att arbeta som

 • kock
 • servitör
 • bagare
 • försäljare av olika livsmedelsprodukter.

Du lär dig…

 • laga mat
 • servera
 • baka
 • göra konditorivaror som till exempel choklad och konfektyrer.
Du ska göra din del av arbetet för att skapa en helhet av miljö, smak och doft. Här ingår även kunskaper om försäljning, service, hygien, näringslära, specialkost och alkoholhantering.

Restaurang och bageri

När vi äter ute på en restaurang, beställer hem mat eller köper bröd i bageriet vill vi att det vi beställer ska var gjort på bra råvaror, se tilltalande ut och vara gott och nyttigt. Dessutom vill vi mötas av trevlig och serviceinriktad personal.

Du får grundläggande kunskaper om vikten av en god personlig hygien och ska också känna till de bestämmelser som finns beträffande livsmedelshygien.

Du får kunskap om olika råvaror, deras näringsinnehåll och hur man använder och förvarar dem på bästa sätt.

Du lär dig hela tillverkningen, från råvaror till färdig mat eller bakverk. När du dekorerar ett bakverk eller lägger upp maten får du utlopp för din fantasi och skaparglädje.

Arbete i grupp
Att arbeta i ett restaurangkök eller i ett bageri är ett lagarbete. Alla samarbetar för att det som serveras ska smaka gott, se bra ut och bli färdigt i tid.

Service är viktigt
Du får träna dig på att ta emot dina gäster på ett trevligt sätt och se till att de känner sig välkomna, sedda och nöjda. Du ska kunna ge förslag när de väljer mat och dryck, svara på frågor om ingredienser och tillagning och hjälpa till med specialkost.

De flesta skolor har restauranger eller butiker där du får laga mat eller baka. Dit kommer kunder som betalar.

Olika yrken och företag
Du kommer få praktisk erfarenhet av matlagning, service och försäljning. Som kock, servitör eller konditor kan du arbeta på restauranger, bagerier, caféer, livsmedelsleverantörer eller cateringföretag.

Internationell bransch
Du utbildar dig inom en internationell bransch som hela tiden påverkas av andra kulturer och mattraditioner. Det finns också många möjligheter att arbeta och studera utomlands.

Inriktningar

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Kök och servering

Luleå Gymnasieby

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

Strömbackaskolan

 • Kök och servering

Tänk på!

Snygg presentation
Du får använda din fantasi när du lägger upp maten, dekorerar ett bakverk eller lägger upp varor i en butik. Ser en matvara eller en skyltning aptitlig ut, höjer det också smaken och försäljningen.

Hygien är viktigt
Hygien är viktigt när det gäller livsmedel, både när man framställer, lagrar, fraktar och säljer matvaror.

Du ska ha bra fysik
Du får vara beredd på tunga lyft och obekväma arbetsställningar även om tekniken gör framsteg som leder till bättre arbetsförhållanden. Är du allergiker kan du få problem med både metaller och mjöl. Är du osäker om något ska du kontakta skol­hälsovården.

Inriktningar

Bageri och konditori

Du får lära dig hur mjöl och andra råvaror framställs och hur man tillverkar olika sorters bröd, bakverk och konditorivaror, till exempel choklad och konfektyr.

Du ska kunna följa recept, välja och hantera råvaror. Det gäller att producera bröd och konditorivaror som är både tilltalande och smakrika.

Många skolor har egna butiker med försäljning av bröd- och konditorivaror. Du lär dig kundservice och redovisning. Du får även lära dig hur man förpackar, förvarar och fraktar livsmedel.

Exempel på yrken: Bagare, konditor.

Kök och servering

Du förbereder dig för arbete i kök eller med servering.

Du skriver matsedlar, väljer råvaror, planerar arbetet och lär dig laga mat i högt tempo. Skolan har vanligtvis en restaurang där eleverna tillagar och serverar maten för betalande gäster.

Förutom varmrätter får du lära du dig att tillreda smörgåsar och snittar, sallader, kalla såser och desserter. Hur du presenterar din mat på är lika viktigt som smaken. Du får träning i att lägga upp och garnera maten på ett sätt dom höjer smaken och upplevelsen.

Allergier, sjukdomar, överkänslighet och övertygelse har drivit på en utveckling mot anpassad kost. Du kan välja att lära dig laga näringsriktiga, smakliga och tilltalande specialkost. Mat som uppskattas av veganer eller vegetarianer, men även mat som man måste äta om man till exempel är diabetiker eller glutenintolerant.

Du läser även en kurs i servering. Du lär dig arbeta som servitör/servitris, att ta hand om hela miljön i matsalen, duka, kunna ge råd om mat och dryck och se till att gästerna får vad de beställt.

Exempel på yrken: Kock, servitör/servitris.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. Utbildningen leder till en yrkesexamen och kurser för grundläggande högskolebehörighet ingår.

Efter gymnasieskolan

Du kan söka arbete på restauranger, storkök, bagerier och livsmedelsbutiker. Du kommer att arbeta med service på både stora och små arbetsplatser och i direkt kontakt med dina kunder.

Försäljning är en stor näringsgren. Livsmedelsföretag, stora matbutiker och småbutiker behöver alla arbetskraft med säljvana och produktkännedom.

I bageribranschen får du räkna med att börja mycket tidigt på morgonen. Om du arbetar inom handeln gäller affärstider, vilket kan innebära kvälls- och helgarbete.

Inom några av yrkena i branschen kan du avlägga gesällprov när du fått mer erfarenhet och kunskaper.

Fortsatta studier

Restaurang- och livsmedelsprogrammet leder till en yrkesexamen som ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Programmet innehåller även de kurser du behöver för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. På vissa skolor kan du läsa dessa kurser inom det individuella valet eller programfördjupningarna.

Du kan också välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Om du väljer bort dessa kurser så får du fortfarande en yrkesexamen samt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Ta reda på vad som gäller för den skolan som du är intresserad av.

De kurser som du får välja bort är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
 • Hygien, 100 p
 • Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Bageri och konditori, 300 p

 • Bageri 1, 100 p
 • Choklad och konfektyr, 100 p
 • Konditori 1, 100 p

Kök och servering, 300 p

 • Matlagning 1, 100 p
 • Mat och dryck i kombination, 100 p
 • Servering 1, 100 p

Totalt: 2.500-2.800 poäng

Totalpoängen varierar beroende på skolans planering och elevens individuella studieplan.

Programfördjupningar, 900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, bageri- och konditorikunskap, charkuterikunskap, dryckeskunskap, engelska, entreprenörskap, företagsekonomi, försäljning och kundservice, handel, konferens och evenemang, ledarskap och organisation, livsmedels- och näringskunskap, matlagningskunskap, mat och butik, mat och dryck i kombination, moderna språk, programmering, reception, serveringskunskap, service och bemötande, styckningskunskap, tillämpad programmering

Kurser som du kan välja bort:

 • Svenska 2-3/svenska som andraspråk 2-3, 200 p
 • Engelska 6, 100 p

Om du väljer bort dessa kurser får du inte grundläggande behörighet till högskolan.

Exempel på yrken

Här ser du exempel på yrken som du kan söka när du är klar med din utbildning.

Bageri och konditori

 • Bagare
 • Konditor

Kök och servering

 • Kock
 • Servitris eller servitör

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps­programmet

För dig som…

vill ha en utbildning som lägger grunden för högskolestudier inom naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga områden. Du får dessutom behörighet att söka högskoleutbildningar inom många andra områden.

Du lär dig…

främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Det finns även en inriktning där du får kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap.

Matematik och naturvetenskap

Utbildningens karaktärsämnen är matematik, fysik, kemi och biologi.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte bara matematik utan också hur du analyserar problem som du sedan löser steg för steg. När du löser problemet ska du samtidigt dokumentera hur du har gjort i varje steg.

Du lär dig många nya formler. Du ska kunna förstå dem och kunna härleda (bevisa) dem. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

I de naturvetenskapliga ämnena får du använder du dig av ekvationer, funktioner, statistik och gränsvärde. Till exempel när du ska beräkna acceleration, friktion, tyngder eller koncentration av kemiska ämnen.

I fysik 1a läser du bland annat om rörelse, energi och värme, ljus, elektricitet och materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

I ämnet kemi lär du dig om olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

Kursen biologi 1 handlar om de vetenskapliga teorierna om livets uppkomst och mångfald. Du ska förstå uppbyggnaden och funktionen av ett ekosystem. Kursen handlar också om arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar.

Du får räkna och göra laborationer
Undervisningen blandar teori och praktik. Här ingår många moment med laborationer och undersökningar.

Grundtanken med dina naturvetenskapliga studier är att du genom laborationer, fältarbeten och liknande själv får undersöka olika fenomen. Du ska kunna ställa upp problem och hypoteser och lära dig att göra iakttagelser och dra slutsatser. Detta utvecklar din förmåga till problemlösning och ökar din kreativitet.

Du läser språk och samhällsorienterande ämnen
Du har stor nytta av dina språkkunskaper i många arbeten. På högskolan kan stora delar av kurslitteraturen vara på engelska. De övriga ämnena ger dig en bred allmänbildning som du både har nytta av i ditt privata liv och i dina framtida arbeten och studier.

Inriktningar

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Naturvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Strömbackaskolan

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Älvsbyns gymnasium

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Tänk på!

Studietakten är hög
På Naturvetenskapsprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Det finns kurser som ger meritpoäng
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen ger dig en naturvetenskaplig grundutbildning med många möjligheter till fortsatta studier.

Kursen biologi 2 handlar om hur virus och celler är uppbyggda och fungerar. Du läser humanfysiologi, om hur organsystem i kroppen samverkar och regleras. Kursen handlar också om molekylärbiologi och genteknik.

I kursen kemi 2 fördjupar du dina kunskaper inom organisk kemi och biokemi. Biokemi handlar om de reaktioner som sker i våra celler, både cellernas energiförsörjning samt deras förökning, där DNA spelar en stor roll. Kursen innehåller också analytisk kemi, där man be-stämmer hur mycket av ett visst ämne som ett prov innehåller.

Kurserna biologi 2 och kemi 2 krävs båda för att få behörighet till läkar-, tandläkar-, veterinär- och optikerutbildningarna.

Kursen fysik 2 behandlar till exempel elektromagnetism och universums utveckling och struktur. Du ska förstå hur man arbetar med modeller och teorier för att förklara och förenkla verkligheten.

Du läser även kursen matematik 4 som ger behörighet till matematikintensiva utbildningar inom högskolan som till exempel utbildningarna till civilingenjör.

Naturvetenskap och samhälle

Du kompletterar kunskaperna i matematik och naturvetenskap med geografi och samhällskunskap.

Du läser en kurs i geografi och lär dig förstå hur människan samverkar med de förutsättningar som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan. Du övar förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma vilka konsekvenser som olika handlingar innebär, till exempel det ömsesidiga beroendet i vår globala värld.

Kursen i samhällskunskap lär dig mer om hur vårt samhälle är organiserat, hur beslut fattas, om lagstiftning och hur vår demokrati funge-rar. Du får också grunden i olika nationalekonomiska teorier. Detta ska ge dig större möjligheter att ta ställning i viktiga frågor som till exempel miljölagstiftning.

Du får även välja en av kurserna biologi 2, kemi 2 och fysik 2.

Naturvetenskap Matematik – Riksrekryterande spetsutbildning, Luleå

Utbildningen vänder sig till dig som har intresse och talang för matematik och som dessutom söker nya utmaningar i ämnet och är beredd på en högre studietakt.

Syftet med studier i programmet är främst:

 • att stimulera det matematiska tänkandet
 • att använda matematik och informationsteknologi för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik
 • att utveckla kunskaper inom naturvetenskap och andra ämnesområden.

Vid sidan av spetskunskaper i matematik ger utbildningen kompetens motsvarande Naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen sker i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Efter gymnasieskolan

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier.

Programmet ger dig en bra grund för fortsatta högskolestudier inom naturkunskap, teknik, samhällsvetenskap och många andra områden. Du får grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier och kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Prata med din studie- och yrkesvägledare om hur kan lägga upp planerna inför fortsatta studier.

Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan inom exempelvis ekonomi, media och turism.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 450 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Naturvetenskap, 400 p

 • Biologi 2, 100 p
 • Fysik 2, 100 p
 • Kemi 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p

Naturvetenskap och samhälle, 300 p

 • Ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi 2/fysik 2/kemi 2, 100 p
 • Geografi 1, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p

Totalt: 2.500 poäng

Programfördjupningar, 200–300 p

Skolan kan erbjuda dig följande ämnen:
 • Biologi
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Filosofi
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
 • Hållbart samhälle
 • Kemi
 • Konst och kultur
 • Konstruktion
 • Matematik
 • Moderna språk
 • Naturvetenskaplig specialisering
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Teknik
 • Tillämpad programmering
 • Träningslära
 • Webbserverprogrammering
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet

För dig som…

vill utbilda dig för yrken inom exempelvis:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • djurvård
 • hästhållning
 • naturturism
 • odling
 • andra verksamheter som hör till naturbruk.

Du lär dig…

mycket om olika växter och djur och om samspelet mellan människan och naturen – både i teori och praktik. Utbildningen ger dig även goda kunskaper om vår miljö.

Om du är inriktad mot något bestämt område kan det vara bra att redan i årskurs 9 söka till en skola som kan erbjuda dig den inriktning och fördjupning som du önskar. Du kan vanligtvis söka till samtliga naturbruksgymnasier i det län där du bor.

Djur och natur

Du får lära dig vård och skötsel av mark, vatten, skog, växter och djur. All undervisning är präglad av miljö- och kretsloppstänkande.

Du får till exempel lära dig:

 • livets uppkomst och utveckling
 • ärftlighetens mekanismer och genteknik
 • olika typer av celler och deras växelverkan med omgivningen
 • organismers byggnad, funktion och beteende för överlevnad och förökning
 • olika ekosystem och samspel mellan organismer
 • människans roll i naturen och ekologiskt hållbar utveckling.

Grunden inom naturbruk
Alla elever får en introduktion till naturbrukets miljöer med växter, djur, natur och skog samt de yrken som finns inom dessa områden.

Använda kunskaper praktiskt
Du får göra laborationer i skolan och fältstudier i naturen. Här ingår även att till exempel sköta djur, så och skörda olika grödor och växter eller att fälla träd och ta hand om virke. Allt på ett säkert sätt för att undvika olyckor och skador.

Skötsel av maskiner och utrustning
Du lär dig hur olika verktyg, basmaskiner och tekniska hjälpmedel används inom naturbruksområdet. Lika viktigt är att du lär dig hantera den moderna datoriserade utrustningen som idag finns inom naturbruket.

Entreprenörskap
Du läser kursen entreprenörskap eftersom många som arbetar inom naturbruk är egna företagare.

Naturvetenskapliga ämnen
Du har möjlighet att läsa kurser i ämnen som fysik, kemi och biologi. Dessa kurser ger dig behörighet till högskolestudier inom naturvetenskap med koppling till naturbruket. Det är många naturbruksskolor som erbjuder paket av kurser för dig som är inriktad mot fortsatta studier på högskolan.

Inriktningar

 • Djurvård
 • Hästhållning
 • Lantbruk
 • Naturturism
 • Skogsbruk
 • Trädgård

Tänk på!

Mycket teori, väder och årstider
Du läser olika naturvetenskapliga ämnen, teknik, ekonomi med mera. För vissa inriktningar arbetar du ute i alla typer av väder och under alla årstider.

Du kanske får flytta hemifrån
De skolor där du kan läsa Naturbruksprogrammet ligger ofta i lantlig miljö. Det kan innebära att du måste flytta hemifrån och bo inackorderad på skolan. Kontakta den skola som du tänker söka till och ta reda på kostnader med mera.

Läs mer om inackoderingstillägg och studieekonomi

Inriktningar

Djurvård

Du lär dig om skötsel och vård av olika djur. Det handlar om djur inom jordbruket, djurparksdjur och sällskapsdjur.

Du läser om olika djurarters egenskaper, behov och skötsel. Du får kunskap om husdjurens biologi och ursprung och lär dig hur du ska sköta och hantera djuren. Det är också viktigt att du har kunskap om hygien, desinfektion, smittsamma sjukdomar och smittvägar.

Du har många möjligheter till fördjupningar. Du kan inrikta dig mot djurens hälso- och sjukvård, arbete med hundar, skötsel av djur på djurparker och mycket annat.

Exempel på yrken: Arbete med hund, djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård, djurvårdare inom forskningsdjur, djurparksdjur, arbete inom zoohandel.

Hästhållning

Hästar har stor betydelse för många människor i olika sammanhang.

Du får kunskaper om hästar och om deras beteende och hälsa. Du får lära dig hur du sköter om och utfordrar hästar, skötsel av stall och hästutrustning samt tillhörande anläggningar. Du utvecklar din förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Du utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare inom olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och skötsel av arbetshästar.

Exempel på yrken: Hästskötare med inriktning mot ridning, hästskötare med inriktning mot trav.

Lantbruk

Du lär dig grunderna för att driva ett modernt jordbruk.

Du lär dig jordbearbetning, växtnäringstillförsel, skörd, transport och lagring av grödor under olika förhållanden och med lämplig teknik. Det gäller att känna till egenskaperna för olika jordarter och grödor och hur de ska skötas.

Du läser om lantbruksdjurens egenskaper, behov och skötsel. Här ingår anatomi och fysiologi samt grundläggande kunskaper om djur-skyddsbestämmelser. Du får även lära dig om foder och näringsfysiologi och måste känna till vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

En lantbrukare ska kunna det mesta. Därför lär du dig ekonomi, fordonsteknik samt vård och skötsel av ekonomibyggnader (ladugårdar, garage för jordbruksmaskiner, magasin med mera) och egen skog. Du kan välja kurser i programfördjupningen och lära dig mer om lant-bruksdjur, mark- och växtkunskap, natur- och landskapsvård och mycket annat.

Exempel på yrken: Arbete med lantbrukets växtodling, Arbete med lantbruksdjur, arbete med lantbruksmaskiner

Naturturism

Här är naturupplevelsen i centrum. Du lär dig bland annat om att guida grupper och leda aktiviteter i naturen.

Du får lära dig om naturens mångfald och att utveckla hållbara naturupplevelser för individer och grupper. Du utvecklar din serviceanda och din förmåga om ledarskap och kommunikation. Du tränas i att planera och genomföra naturturismaktiviteter för olika målgrupper. Du får lära dig om säkerhet vid hantering och användning av utrustning och veta hur du ska agera vid olycksfall. Det handlar också om att sköta anläggningar och tillhörande miljöer för naturturism.

Exempel på yrken: Naturguidning.

Skogsbruk

Du lär dig skogsskötsel, fordonsteknik och virkesbehandling.

Du ska kunna göra markundersökningar, rensa hyggen, plantera, röja och stämpla skog. Det gäller också att kunna göra volym- och prisberäkningar av virke och kunna läsa och följa en skogsbruksplan.

Du lär dig använda motorsåg och röjmotorsåg, mobila maskiner, terrängfordon med mera. Skogen ska vara en förnybar och uthållig resurs. Du får kunskaper för att kunna arbeta långsiktigt.

Exempel på yrken: Fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, skogsvårdare, skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice.

Trädgård

Du lär dig att odla olika frukter, grönsaker och blommor, både för hand och med hjälp av olika maskiner och verktyg.

Det sker både i växthus och utomhus på friland. Arbetet omfattar jordbearbetning, gödsling, förökning och odling av plantor till färdig produkt. Du kan välja miljövänlig alternativodling eller blomsterbindning.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom till exempel natur- och landskapsvård, trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer.

Exempel på yrken: Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, frilandsodling, samt växthusodling

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. Utbildningen leder till en yrkesexamen och kurser för grundläggande högskolebehörighet ingår.

Efter gymnasieskolan

Du har många olika möjligheter till arbete och studier efter Naturbruksprogrammet. Dina möjligheter beror till stor del på vilka kurser du läser.

När du är färdigutbildad kan du till exempel börja arbeta som lantbrukare, djurvårdare, trädgårdsmästare, hästskötare, park- och trädvårdare, jägmästare, skogsmaskinförare, naturguide.

Fortsatta studier

Naturbruksprogrammet leder till en yrkesexamen som ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Programmet innehåller även de kurser du behöver för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. På vissa skolor kan du läsa dessa kurser inom det individuella valet eller programfördjupningarna.

Du kan också välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Om du väljer bort dessa kurser så får du fortfarande en yrkesexamen samt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Ta reda på vad som gäller för den skolan som du är intresserad av.

De kurser som du får välja bort är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Naturbruk, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500-700 p

Djurvård

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Sällskapsdjur 1, 100 p
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p

Hästhållning

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Hästkunskap 1, 100 p
 • Hästkunskap 2, 100 p
 • Ridning och körning, 200 p

Lantbruk

 • Byggnadsunderhåll, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Lantbruksdjur 1, 100 p
 • Lantbruksmaskiner 1, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Växtodling 1, 100 p

Naturturism

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Naturturism 1, 100 p
 • Naturturism 2, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p

Skogsbruk

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p
 • Virkestransport med skotare, 100 p
 • Skogsskötsel 1, 100 p
 • Virkeslära, 100 p

Trädgård

 • Beskärning och trädvård, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Skötsel av utemiljöer, 100 p
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 p
 • Trädgårdsodling, 100 p
 • Växtkunskap 1, 100 p

Totalt: 2.500-2.800 poäng

Totalpoängen varierar beroende på skolans planering och elevens individuella studieplan.

Programfördjupningar, 500-700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, arkitektur, biodling, biologi – naturbruk, design, djur, djur för forskningsändamål, djurparksdjur, djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, energiteknik, fordon och redskap inom naturbruk, fysik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, geografi, handel, hundkunskap, hygienkunskap, hästkunskap, kemi, lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, lastmaskiner och truckar inom naturbruk, livsmedels- och näringskunskap, matematik, matlagningskunskap, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, naturbrukets byggnader, natur- och landskapsvård, naturguidning, naturturism, odling i växthus, pedagogik, programmering, ridning och körning, service och bemötande, serviceteknik – naturbruk, skog, mark och vatten, skogsmaskiner, skogsproduktion, skötsel av utemiljöer, svenska/svenska som andraspråk, tillämpad programmering, travkunskap, trädgårdsanläggning, trädgårdsmaskiner, trädgårdsodling, växtkunskap, växtodling

Kurser som du kan välja bort:

 • Svenska 2-3/svenska som andraspråk 2-3, 200 p
 • Engelska 6, 100 p

Om du väljer bort dessa kurser får du inte grundläggande behörighet till högskolan.

Exempel på yrken

Här ser du exempel på yrken som du kan söka när du är klar med din utbildning.

Djurvård

 • Arbete med hund
 • Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare inom forskningsdjur

Hästhållning

 • Hästskötare med inriktning mot ridning
 • Hästskötare med inriktning mot trav

Lantbruk

 • Arbete med lantbruksdjur
 • Arbete med lantbruksmaskiner
 • Arbete med lantbrukets växtodling

Naturturism

 • Naturguide

Skogsbruk

 • Skogsmaskinförare
 • Arbete med skogsmaskinservice
 • Skogsvårdare

Trädgård

 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av utemiljöer
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthusodling

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

För dig som…

saknar behörighet och vill få möjlighet att komma in på ett nationellt program eller som vill få en utbildning som kan leda till arbete.

Du lär dig…

de kunskaper du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kan också få praktisera på gymnasieskolan eller på olika arbetsplatser. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för att komma in på och klara av ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till en annan utbildning eller arbete.

Du står i centrum

Tanken med dessa program är att du ska få bästa möjliga hjälp att bli behörig till ett nationellt program eller att komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll.

Dessa utbildningar är olika utformade i skilda kommuner. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att ta reda på vad som finns där du bor. Här kommer en beskrivning av de program som varje kommun är skyldig att erbjuda elever som saknar behörighet.

Inriktningar

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Luleå Gymnasieby

 • Programinriktat val
  – Yrkesintroduktion, individuellt utformad
  – Yrkesintroduktion, sökbar: Bagare och konditor, Måltidsbiträde, Vårdbiträde, Butiksmedarbetare, Hotellmedarbetare
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Strömbackaskolan

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
  – sökbara: Fastighets-skötare, Vårdbiträde
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Älvsbyns gymnasium

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Programinriktat val

Programinriktat val är utformat för dig som är inriktad på ett nationellt program och är nära att bli behörig.

Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program. I de flesta kommunerna läser du tillsammans med eleverna på ditt önskade program men du får extra stöd och hjälp för att så snart som möjligt bli behörig.

Hemkommunen ska se till att de elever som är behöriga till Programinriktat val kan söka programmet. Programinriktat val kan vara inriktat mot ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Behörighetskrav till Programinriktat val

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
  eller
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

OBS! I de flesta kommuner får du söka till dessa utbildningar på samma sätt som du söker till ett nationellt gymnasieprogram. Du anger utbildningen som ett alternativ ifall du inte blir behörig till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Den här utbildningen är för dig som vill skaffa dig de betyg du behöver för att komma in på Programinriktat val eller ett yrkes-program. Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för dig som vill gå ett yrkesprogram eller vill söka arbete.

Du får undervisning i grundskoleämnen så du kan läsa upp dina betyg. I utbildningen ingår också att läsa ämnen från gymnasieskolans nationella program. Skolan kan också erbjuda dig att läsa kurser från yrkespaket som hör till de olika yrkesprogrammen.

Individuellt alternativ

På Individuellt alternativ får du stöd och motivation att hitta din väg för att läsa vidare i gymnasieskolan, hitta annan utbildning eller börja arbeta. Du får en utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och har behov av.

Språkintroduktion

Detta är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.

Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du förbereder dig för att kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Till toppen