Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som…

vill gå en studieförberedande utbildning där du förbereds för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område – till exempel inom ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.

Du lär dig…

främst svenska, främmande språk och olika samhällsorienterande ämnen. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom beteendevetenskap och media.

Samhället, media och människan

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera olika kunskaper och informationer. Du får till exempel diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klasskamrater och utvecklar därmed också din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

Språk är viktigt
Undervisningen i moderna språk är viktig eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten kräver idag att du kan ett eller flera främmande språk. Kurserna i moderna språk ger dig även kunskaper om kulturer och traditioner i de länder där språken talas.

Kunskap om människan
Du läser kurser i filosofi och psykologi och får sätta dig in i kända filosofiska och psykologiska teorier.

Filosofi 1 lär dig att skilja mellan begreppen information, kunskap och vetenskap. Du får kunskap om grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Här ingår att fundera över rätt och orätt – rättvist och orättvist samt om vad som utmärker ett gott liv.

Kursen psykologi 1 lär dig förstå egna och andras reaktioner och upplevelser, människors relationer samt annat om mänskligt beteende. Hur vi utvecklas genom samspelet mellan arvet och miljön. Du får kunskap om skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Du får göra olika undersökningar
Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att göra olika undersökningar. Här lär du dig till exempel att ställa upp olika teoretiska modeller som du sedan får pröva i verkligheten. Det är vanligt att du arbetar tillsammans med andra.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor.

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Samhällsvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Strömbackaskolan

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Älvsbyns gymnasium

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
På Samhällsvetenskapsprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng.

Studier efter gymnasieskolan

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi människor handlar både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation mellan människor. Du ska förstå vikten av ledarskap och ha kunskap om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du ska få tilltro till din egen ledarskapsförmåga.

Du läser en andra kurs i psykologi. I ämnet psykologi utvecklar du din kunskap och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Ämnet sociologi handlar om hur vi människor i grunden är gruppvarelser, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Kursen i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Medier, information och kommunikation

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

Inriktningen innebär att du studerar journalistik, information och reklam i både teori och praktik.

Du lär dig hur vi människor uppfattar och påverkas av information. Hur skapar vi vår bild av omvärlden?

Vi använder olika medier för att få information. Det är viktigt att nå rätt människor (målgrupp) när man går ut med information eller reklam.

Du läser en andra kurs i psykologi och får utveckla dina kunskaper och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Du får också praktiskt arbeta med att utforma information. Du ska kunna kombinera text, bild och ljud så att informationen blir effektiv och intressant och når rätt målgrupp. Det kan gälla att göra en informationsfolder, en tidning, ett radio- eller TV-program, interaktiv information med mera. Du kan få prova flera olika roller som till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare.

Skolorna har möjlighet att erbjuda dig fördjupande kurser inom animation, digitalt skapande, film- och TV-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation, ljudproduktion med mera.

Samhällsvetenskap

Du får en samhällsinriktad utbildning.

Kurserna i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, religion och genus (kön). Vad betyder dessa för makt och ekonomiska villkor? Du utvecklar också din förmåga att kritiskt granska information från olika medier.

Historia 2 ökar din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum.

Du läser även en kurs i geografi och lär dig förstå hur vårt liv påverkas av de förutsättningar naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan.

Program­fördjupningar

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Du kan till exempel välja kurser inom medieområdet, beteendevetenskap, entreprenörskap, estetiska ämnen, geografi, historia och psykologi.

Du kan också välja kurser som ökar din behörighet till högskolan. Det gäller särskilt kursen matematik 3 som ger behörighet till utbildningar inom ekonomi och data.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom teckenspråk. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Vissa skolor har också fått rätt att anordna särskilda varianter inom det estetiska området.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer språk och kurser inom moderna språk
Detta val sker vanligtvis inför både år 1 och år 2. Det kan vara bra att fortsätta läsa ditt språk från högstadiet. Detta ger dig värdefulla meritpoäng om du vill studera vidare efter gymnasieskolan.

Du ska välja kurser inom programfördjupningar
Du ser vilka kurser du kan välja längre ner på sidan.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola.

Efter gymnasieskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du kan få mer omfattande läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Du får lära dig hur man ställer upp olika teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.
Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi.

Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Samhällsvetenskaps­programmet – SA

Inriktningar:

 • Beteendevetenskap – SABET
 • Medier, information och kommunikation – SAMED
 • Samhällsvetenskap – SASAM

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b och 2b, 200 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 300 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 350–450 p

Beteendevetenskap, 450 p

 • Kommunikation, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Sociologi, 100 p

Medier, information och kommunikation, 350 p

 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Medieproduktion 1, 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p

Samhällsvetenskap, 450 p

 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 2a, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–400 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Animation 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Bild och form 1a1 och 1b, 100 p + 100 p
 • Bild, 100 p
 • Biologi 1, 100 p
 • Digitalt skapande 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Film- och interaktiv ljudproduktion, 100 p
 • Film- och TV-kunskap, 100 p
 • Film- och TV-produktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Filmproduktion, 100 p
 • Filosofi 2 50
 • Form, 100 p
 • Fotografisk bild 1–3, 100 p + 100 p + 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Geografiska informationssystem, 100 p
 • Grafisk illustration, 100 p
 • Grafisk illustration i pixelgrafik, 100 p
 • Grafisk illustration i vektorgrafik, 100 p
 • Grafisk kommunikation 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Grafiska arbetsflöden och analysmodeller, 100 p
 • Gränssnittsdesign, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Journalistik, reklam och information 1 och 2, 100 p +, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Ljudproduktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Manus för film och TV, 100 p
 • Matematik 3b och 4, 100 p +, 100 p
 • Medieproduktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Miljö- och energikunskap, 100 p
 • Moderna språk
 • Musikproduktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2a och 2b, 50 p + 50 p
 • Radioproduktion, 100 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Samtida kulturuttryck, 100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Tv-produktion, 100 p
 • Ungdomskulturer, 100 p
 • Utställningsdesign 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Visuell kommunikation, 100 p
 • Webbutveckling 1 och 2, 100 p + 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser