Humanistiska programmet

För dig som…

vill gå en studieförberedande utbildning där du förbereds för studier på högskolan inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Programmets tyngdpunkt ligger på svenska, moderna språk, språkkunskap, historia och filosofi.

Du lär dig…

förstå människan som en kulturell varelse. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och handlar om vårt kulturarv, samtida kultur, litteratur, historia, filosofi och språket som kulturbärare. Programmet ger dig de största möjligheterna att läsa kurser i moderna språk.

Kultur och språk

Människans språk och kultur är i fokus. Du får kunskap om människans förmåga att uttrycka sig i olika kulturer och sammanhang, både historiskt och i nutid. Det centrala är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Du får utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt din förmåga att på ett medvetet sätt använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Dessa kunskaper blir ditt redskap för att analysera och tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska.

Diskutera och motivera
I ämnet filosofi lär du dig att skilja mellan fakta och värderingar. Du ska kunna argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina ställningstaganden. Det gäller även att kunna söka, välja och bearbeta information på ett medvetet och kritiskt sätt.

Du får också tillfälle att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar. Här ingår att förstå och tolka mänskligt handlande, till exempel olika sätt att uttrycka sig.

Språket i centrum
Du lär dig mer om vad ett språk är. Du ska känna till olika språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper. Här ingår också språklig evolution (utveckling) och språkhistoria.

Du läser dessutom två kurser i moderna språk.

Inriktningar

 • Kultur
 • Språk

Skolor

Tänk på!

Studietakten är hög
På det Humanistiska programmet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng.

Studier efter gymnasieskolan

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Kultur

Du får än mer fördjupa dina kunskaper om allt som människor skapat genom tiderna.

Du får i kursen kultur- och idéhistoria en bred orientering om de olika konstnärliga strömningarna genom tiderna, från forntid till nutid. Du får också tillfälle att fundera över vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar, till exempel förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

Du får också läsa centrala verk och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.

I filosofi fördjupar du dig i olika uppfattningar om verkligheten och skilda kunskapsteorier.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i människans beteende, känslor och tankar, både som individ och tillsammans med andra.

Språk

Inriktningen ger dig de största möjligheterna inom gymnasieskolan att lära dig moderna språk.

Du läser ytterligare tre kurser i moderna språk – totalt fem kurser. Dessutom finns det möjligheter att välja fler kurser i språk inom ramen för programfördjupningar och individuellt val.

Latin med allmän språkkunskap ger en inblick i Europas språkliga och kulturella arv. Du får dessutom kunskaper om antikens historia, kultur och föreställningsvärld. Du lär dig hur språk utvecklas och förändras och hur man använder språk i olika sammanhang.

Det finns flera kurser inom programfördjupningar för den språkintresserade. Du kan till exempel läsa klassisk grekiska, fler kurser i latin, svenska, engelska och moderna språk.

Programfördjupningar

Du kan välja bland många kurser inom programfördjupningar. De flesta kurserna är inom humaniora och språk, men du kan även läsa ekonomi, juridik, samhällskunskap med mera.

Kurser i ämnet matematik ökar din behörighet till fler utbildningar inom högskolan och kan ge dig meritpoäng.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Vissa skolor har fått rätt att anordna särskilda varianter inom det estetiska området.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer språk och kurser inom moderna språk
Detta val sker vanligtvis inför både år 1 och år 2. Det kan vara bra att fortsätta läsa ditt språk från högstadiet. Det ger dig värdefulla meritpoäng om du vill studera vidare efter gymnasieskolan.

Du ska välja kurser inom programfördjupningar
Du ser vilka kurser du välja längre ner på sidan.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola.

Efter gymnasieskolan

Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du kan få längre läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Du får lära dig hur man ställer upp olika teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar behöver du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Humanistiska programmet – HU

Inriktningar:

 • Kultur – HUKUL
 • Språk – HUSPR

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b och 2b – kultur, 200 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska 1–3/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Människans språk 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400 p

Kultur

 • Filosofi 2, 50 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Samtida kulturuttryck, 100 p

Språk

 • Latin – språk och kultur 1, 100 p
 • Språk, 300 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300 p

Skolorna kan erbjuda dig följande kurser:

 • Arkitektur – hus, 100 p
 • Arkitektur – rum, 100 p
 • Bild, 100 p
 • Bild och form 1a1, 50 p
 • Bild och form 1b, 100 p
 • Bildteori, 100 p
 • Dramapedagogik, 100 p
 • Dramatik och dramaturgi, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Estetisk kommunikation 1–3, 100 p + 100 p + 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Film- och Tv-kunskap, 100 p
 • Filosofi 2, 50
 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 3, 100 p
 • Humanistisk och samhällsveten­skaplig specialisering, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Klassisk grekiska – språk och kultur 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Latin – språk och kultur 1–3, 100 p + 100 p + 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Matematik 2b, 3b och 4, 100 p + 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Moderna språk
 • Modersmål 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 p
 • Människans språk 2, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 1 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Psykologi 2b, 50 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Samtida kulturuttryck, 100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Språk specialisering – retorik 1a 50 p
 • Språk specialisering – retorik 1b 100 p
 • Språk specialisering – skrivande 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Svenskt teckenspråk för hörande
 • Ungdomskulturer, 100 p
 • Teaterteori, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Visuell kommunikation, 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser