Ekonomiprogrammet

För dig som…

vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du lär dig…

grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får läsa om hur man använder samhällets resurser på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och det svenska rättsväsendet.

Ekonomi och juridik

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Här ingår kunskap om till exempel finansiering, kalkylering, redovisning och internationell handel.

Du får fundera över vilket juridiskt och moraliskt ansvar som det innebär att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande.

Ekonomi är komplext
Du får kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Du ska kunna diskutera kring orsakssamband och följder av olika beslut. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang.

Svensk och internationell rätt
Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt.

Begrepp inom ekonomi och juridik
Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Du presenterar resultat av undersökningar med hjälp av modern informationsteknik anpassat till din målgrupp.

Kunskap om människan
Du får också förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktningar

 • Ekonomi
 • Juridik

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Ekonomi

Luleå Gymnasieby

 • Ekonomi
 • Juridik

Strömbackaskolan

 • Ekonomi

Älvsbyns gymnasium

 • Ekonomi
 • Juridik

Tänk på!

Studietakten är hög
På Ekonomiprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng.

Studier efter gymnasieskolan

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Ekonomi

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger färdigheter i att starta och driva ett företag.

Du får lära dig olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området.

Du lär dig se vägen från idé till att starta ett företag. Hur värderar man en affärsidé och hur skriver man en affärsplan? Det gäller att kunna samverka i olika former av nätverk.

Du tränar dig att använda programvaror som finns för ekonomi, databashantering och redovisning. Vidare lär du dig att skriva affärsbrev, göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring samt att göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial.

Kunskaperna tillämpar du ofta i olika grupparbeten. Det kan gälla att utforma marknadsföringen för en produkt, göra företagspresentationer eller öppna en egen affär.

Kursen matematik 3b ger dig behörighet till många ekonomiska utbildningar på högskolan.

Juridik

Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser en kurs om rättsväsendets betydelse i samhället. Hur det har vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Här ingår till exempel kunskap om våra grundlagar, straffrätt, processrätt, EU-rätt samt kunskap om vanliga juridiska begrepp.

Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden. Det gäller att förstå hur lagar och avtal påverkar företagandet. Du ska kunna söka information om juridiska problem och förstå juridiska dokument som används i näringslivet.

I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter. Du ska kunna analysera och värdera information.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och vårt handlande?

Programfördjupningar

Du kan välja kurser omfattande 300 p (vanligtvis tre kurser). Till detta kommer också de val du ska göra inom det individuella valet – 200 p.

Du kan fördjupa dig inom din inriktning, men också välja kurser som kombinerar de två inriktningarna.

Du kan även välja kurser i mer allmänna ämnen som samhällskunskap, matematik, religionskunskap och moderna språk. Kurser i matematik ökar din behörighet till högskolan och kan precis som kurser i moderna språk ge dig värdefulla meritpoäng vid ansökan till högskolan.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Vissa skolor har fått rätt att anordna särskilda varianter inom det estetiska området.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer språk och kurser inom moderna språk
Detta val sker vanligtvis inför år 1 (och eventuellt år 2). Det kan vara bra att fortsätta läsa ditt språk från högstadiet. Detta kan ge dig värdefulla meritpoäng om du vill studera vidare efter gymnasieskolan.

Du ska välja kurser inom programfördjupningar
Du ser vilka kurser du kan välja på längst ner på denna sida.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan nästan alltid välja fler kurser i moderna språk.

Efter gymnasieskolan

Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du kan få längre läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Du får lära dig hur man ställer upp olika teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom till exempel den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan inom till exempel ekonomi, media och turism.

Studier efter gymnasieskolan

Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Studievägskoder

Ekonomiprogrammet – EK

Inriktningar:

 • Ekonomi – EKEKO
 • Juridik – EKJUR

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 1250 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b och 2b, 200 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b och 2, 200 p
 • Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

 • Företagsekonomi 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p
 • Privatjuridik, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Ekonomi

 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Matematik 3b, 100 p

Juridik

 • Affärsjuridik, 100 p
 • Filosofi 1, 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Rätten och samhället, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Affärsjuridik, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Filosofi 1 och 2, 50 p + 50 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Företagsekonomi – specialisering, 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Grafisk kommunikation 1, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Marknadsföring, 100 p
 • Matematik 3b och 4, 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Moderna språk
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2a och 2b, 50 p + 50 p
 • Redovisning 2, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 3,100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser