Vård- och omsorgs­programmet

För dig som…

vill arbeta inom hemsjukvården, där du kommer att möta människor som är äldre, funktionsnedsatta, psykiskt sjuka eller förståndshandikappade.
Du kan även söka arbete inom sjukvården som undersköterska, till exempel på ett sjukhus. Andra möjligheter är arbete som skötare inom den psykiatriska vården eller med missbrukare.

Programmet kan också ligga till grund för fortsatta studier till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra yrken inom vårdområdet.

Du lär dig…

mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas eller botas.

Vård, hälsa och omsorg

Du får en helhetssyn på människan. All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor.

Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika. Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa.

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Vad är hälsa?
Du får fundera kring begreppet hälsa och vad det kan betyda för olika människor. Det är viktigt att förstå hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa.

Kropp och medicin
Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Här ingår kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och medicinska behandlingar. Du får lära dig grunderna i att utföra första hjälpen vid skada eller akut sjukdom.
Du får också lära dig vikten av att arbeta hygieniskt för att inte sprida bakterier och andra mikroorganismer.

Funktionsnedsättningar
Du får kunskap och får fundera över hur en funktionsnedsättning kan påverka människors liv. Vilka möjligheter finns för en människa med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på samma sätt som andra människor. Du får diskutera begrepp som normalt, funktionsnedsättning, avvikelse, delaktighet och likvärdighet.

Teknik i vården
Inom vården används allt mer informationsteknik och annan teknisk utrustning. Du får lära dig hantera dessa hjälpmedel.

Grundläggande behörighet till högskolan
Du läser kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2, och skolan kan inom programfördjupningarna erbjuda dig att läsa kurserna engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3. Yrkesexamen och godkänt betyg i dessa tre kurser ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan dessutom läsa fler behörighetsgivande kurser inom det individuella valet. Detta ger dig stora möjligheter att bli behörig till utbildningar som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut med mera. Många skolor erbjuder paket av kurser för de elever som siktar på högskolan.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Stimulerande och krävande
Arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Du bör därför ha god fysik. Eksem, överkänslighet mot vatten och metaller kan vara ett problem.

Olika områden

Programmet har inga inriktningar men du kan välja ytterligare kurser inom programfördjupningen.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Du får lära dig om olika variationer av funktionsnedsättningar och hur det påverkar människors liv, utveckling och deltagande i samhället
Du får kunskap om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar och du lär dig att möta alla människor med respekt.

Hälso- och sjukvård
Du lär dig mer om människokroppens uppbyggnad samt om olika sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Här ingår också att kunna göra undersökningar och medicinska behandlingar samt att ge vård och omsorg. Du får också kunskaper om vanliga läkemedel.

Du får insikt om hur människor kan reagera i kris eller vid stor smärta och på vilket sätt man kan hjälpa. Det gäller även att förstå hur man prioriterar (väljer) vilken patient som först behöver hjälp. Du lär dig också hur viktigt det är att dokumentera vad man gjort.

Psykiatri
Du får kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och lär dig att möta dessa människor på ett respektfullt och empatiskt sätt. Du får lära dig om olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

Undervisningen ska göra dig medveten om fördomar som finns om psykiska sjukdomar. Du får tillfälle att diskutera psykisk hälsa och vad som bidrar till att psykisk ohälsa uppstår och ökar i samhället.

Vård och omsorg om äldre
Du läser kurser inom gerontologi och geriatrik – vård av äldre. Det gäller att förstå vad som händer i vår kropp och våra tankar när vi åldras. Du lär dig om de speciella sjukdomar som speciellt hör till åldrandet. Här ingår till exempel olika demenssjukdomar. Du lär dig hur miljön och relationer till närstående och vårdare påverkar en äldre människa hälsa.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Dessa val sker vanligtvis inför år 2 och 3.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara inom äldreomsorg, akutvård, rehabilitering/habilitering, psykiatrisk vård, med mera. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan. Under APL följer du arbetsplatsens tider, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Vård- och omsorgs­programmet ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika områden.

En vanlig arbetsplats är hemsjukvården. Du kommer att möta människor som är äldre, funktionsnedsatta eller psykiskt sjuka. Du vårdar dem i deras hem eller på ett gruppboende.

Du kan även söka arbete inom sjukvården, till exempel på ett sjukhus. Det behövs också personal inom olika former av mer akuta åtgärder eller räddningsinsatser, till exempel inom ambulanssjukvård. Dessa arbeten kräver att du fortsätter att utbilda dig.

Du kan också arbeta som skötare inom den psykiatriska vården eller med missbrukare.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Utbildningar vid yrkeshögskolan ger dig möjlighet till fördjupning och specialisering, exempelvis ambulanssjukvård eller psykiatrisk vård.

Du läser kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2. För grundläggande behörighet till högskolan behövs yrkesexamen och godkända betyg i kurserna svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Skolan kan erbjuda dig att läsa båda kurserna inom programfördjupningarna, men du kan också läsa dem som individuellt val eller som utökat program.

Du kan även läsa kursen matematik 2a som flera högskoleutbildningar inom vårdområdet kräver, till exempel utbildningarna till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och tandhygienist.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Vård- och omsorgsprogrammet – VO

Det finns inga inriktningar inom programmet.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska/svenska som andraspråk, 100 p

Programgemensamma ämnen, 1.400 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 200 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Barn- och ungdomshälsa, 100 p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Ergonomi, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Internationellt arbete, 100 p
 • Kost och hälsa, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Matematik 2a, 100 p
 • Mental träning, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2b 50 p
 • Räddningsmedicin, 100 p
 • Rättspsykiatri, 100 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Socialt arbete 2, 100 p
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Vård och omsorg – Specialisering, 50 p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Exempel på olika arbeten inom yrkesområdet

Hälso- och sjukvård och social omsorg

 • Arbete på vårdavdelning inom somatisk och psykiatrisk vård
 • Arbete på vårdcentral
 • Arbete inom hemsjukvård
 • Arbete på särskilt boende
 • Arbete på ett gruppboende
 • Arbete i daglig verksamhet
 • Arbete inom socialpsykiatri
 • Arbete inom hemtjänsten
 • Arbete som personlig assistent

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 30,9 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

– Engelska 6, 100 p*
– Svenska/svenska som andraspråk 3, 100 p*
– Kurser inom idrott och hälsa
– Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Skolan kan även erbjuda dig att läsa engelska 6 och svenska 3/ svenska som andraspråk 3 inom programfördjupningarna.