Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som…

vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan exempelvis utbilda dig till anläggningsförare, byggnadsträarbetare (snickare), betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, murare eller väg- och anläggningsarbetare.
Efter gymnasieskolan är det vanligt att arbeta som lärling för att få mångsidig yrkesträning och bli skicklig som byggnads­arbetare.

Du lär dig…

till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra anläggningsfordon, målning, plåtslageri och betongarbeten. I yrkesteorin kommer du att läsa ritningar samt lära dig egenskaper hos olika material. Alla ämnen är viktiga! Har du inte lägst betyg E från alla kurser som ingår i programmet, även i de gymnasiegemensamma ämnena, blir det problem att få arbete med lärlingsavtal efter utbildningen.

Du behöver kunna arbeta självständigt och vara händig, ha sinne för färg och form och inte vara rädd för höjder eller obekväma arbetsförhållanden.

Hus och anläggning

Programmet innehåller många olika yrkesutbildningar som har gemensamt att du gör din del av arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt, till exempel vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Samtliga elever får en gemensam grund. Du får pröva på att mura och armera och att utföra betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten. Detta hjälper dig att välja inriktning och specialisering men kunskaper inom flera olika områden kan även underlätta för dig att få arbete efter utbildningen.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, grundläggande ritningsläsning och olika material och verktyg.

Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur du ska arbeta för att undvika skador och olyckor.

Lagarbete med ansvar
Oavsett vilken inriktning du väljer arbetar du ofta i lag med andra elever. Du ska kunna följa ritningar och instruktioner. Du får lära dig bygga rationellt, säkert och miljömässigt hållbart. Ansvar och självständighet är viktigt för alla som arbetar inom byggbranschen.

Inriktningar

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning
 • Måleri
 • Plåtslageri

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad

Luleå Gymnasieby

 • Husbyggnad
 • Plåtslageri

Strömbackaskolan

 • Husbyggnad
 • Måleri

Älvsbyns gymnasium – Lärling

 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning

Tänk på!

Du bör vara händig och noggrann
Även samarbetsvilja och kreativitet är viktigt. Alla byggyrken kräver att du kan läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar och tolka mätresultat.

Olika väderförhållanden och höga höjder
Du får räkna med att arbeta ute även under vintern liksom i regnväder. En hel del arbete utförs på höga höjder. Du får inte ha anlag för svindel eller krampsjukdomar.

Lösningsmedel, tunga lyft och obekväma arbetsställningar
Om du har problem med rygg, knän eller allergier bör du tala med skolhälsovården. Under utbildningen får du lära dig arbeta så att du undviker yrkesskador.

Inriktningar

Anläggningsfordon

Du får lära dig köra de fordon som används vid byggen och anläggningsarbeten. Här ingår grunderna om markarbeten och trafikkunskap.

Du lär dig hantera olika jordförflyttande anläggningsmaskiner som till exempel grävmaskin, lastmaskin och väghyvel. Du får tekniska kunskaper om maskinerna och deras speciella användningsområden. Det är också viktigt att kunna trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Du kan välja kurser inom programfördjupningar som lär dig mer om lednings- och vägbyggnad.

Exempel på yrken:
Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

Denna inriktning innehåller många möjligheter till specialisering.

Inom byggnadsträ kommer du att lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation.

Inom betongteknik får du arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong samt att montera färdiga betongelement. Som murare arbetar du med att mura fasader och öppna spisar, sätta kakel samt lägga golvplattor. Du kommer också att mura upp och putsa väggar.

Du kan fördjupa dig genom att välja kurser inom betongkonstruktioner, CAD, mur- och putsverk, träkonstruktioner eller olika specialyrken.

Exempel på yrken:
Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, träarbetare (snickare), olika specialyrken som håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör och undertaksmontör.

Mark och anläggning

Ett anläggningsprojekt kan vara en park, en väg, en tunnel men också ett ledningsnät för dränering, telekommunikation eller fjärrvärme.
Du lär dig olika markarbeten som görs före och efter ett bygge. Det kan handla om markarbeten för husgrunder, ledningsnät eller anläggning av parker och trädgårdar. Här ingår kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsegenskaper med mera.

Du har många möjligheter till fördjupning mot områden som berghantering, gaturum och parker, trädgårdsanläggningar och vägarbeten.

Exempel på yrken:
Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare.

Måleri

Du får lära dig mycket om färger och olika material, var och hur man använder dem och att blanda och nyansera färger. Spackling, slipning och annat underarbete är en del i undervisningen.

Inom byggnadsmåleri kommer du att måla fasader, fönster och betonggrunder utomhus. Du målar lister, tak, väggar och snickerier inomhus. Du kommer också att få sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader och kanske spänna tak, lära dig äldre målningstekniker och dekorativt måleri.

Exempel på yrken: Byggnadsmålare

Plåtslageri

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning.

Du får tillverka plåtdetaljer för olika ändamål och montera dessa. Här ingår även att kunna metoder som används för att sammanfoga och skära i metaller.
Byggnadsplåtslagaren tillverkar ofta olika typer av plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Det kan vara huvar, bleck och rännor för tätning och garnering eller avledning av vatten. Du får också lära dig att lägga plåttak.

Utbildar du dig till ventilationsplåtslagare får du tillverka och montera plåttrummor och andra delar till ventilationssystem.

Exempel på yrken:
Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom bergteknik (bergsprängning) och järnvägsteknik. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom program­fördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du får komma ut på nybyggen, verkstäder, anläggningsarbeten eller renoveringar och får följa arbetsplatsens tider. Du får praktiskt använda de kunskaper du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärling

Efter gymnasieskolan

Inom branschen finns företag av alla storlekar. En del byggnadsarbetare bor och arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna. Det finns också möjligheter att söka arbete utomlands.

Nya material och nya sätt att arbeta kräver att byggnadsarbetaren lär sig nya tekniker och arbetsuppgifter. Utvecklingen går mot att de som arbetar med husbyggnad får flera arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde och får arbeta med både mureri, snickeri och betongarbeten.

Efter gymnasieskolan har du en lärlingsperiod som omfattar 2.000–4.000 timmar (2–3 år). Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns yrkesutbildningar inom olika områden som innehåller både teori och praktik.
Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 3 kan du läsa inom individuellt val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Du kan också behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel en ingenjörsutbildning.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Bygg- och anläggningsprogrammet – BA

Inriktningar:

 • Anläggningsfordon – BAANL
 • Husbyggnad – BAHUS
 • Mark och anläggning – BAMAR
 • Måleri – BAMAL
 • Plåtslageri – BAPLA

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Bygg och anläggning 1, 200 p
 • Bygg och anläggning 2, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–900 p

Anläggningsfordon, 900 p

 • Anläggningsförare – process, 100 p
 • Anläggningsförare 1, 200 p
 • Anläggningsförare 2, 200 p
 • Anläggningsförare 3, 200 p
 • Anläggningsförare 4, 200 p

Husbyggnad, 700 p

 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p

Mark och anläggning, 500 p

 • Anläggningsprocessen, 200 p
 • Anläggning 1, 100 p
 • Anläggning 2, 200 p

Måleri, 400 p

 • Måleriprocessen, 200 p
 • Måleri 1, 200 p

Plåtslageri, 400 p

 • Plåtslageriprocessen, 200 p
 • Plåtslageri – grunder 1, 100 p
 • Ventilationsplåtslageri 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Anläggning, arkitektur, beläggning, berghantering, betong, Cad, design, elementmontering, entreprenörskap, fysik, företagsekonomi, golvläggning, husbyggnad, husbyggnad – specialyrken, hållbart samhälle, järnvägsbyggnad, lackeringsteknik, matematik, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, mur- och putsverk, måleri, plåtslageri, plåtslageriteknik, programmering, svenska/svenska som andraspråk, teknik, tillämpad programmering, trä, tätskikt våtrum, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Anläggningsfordon

 • Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

 • Betongarbetare
 • Glastekniker
 • Golvläggare
 • Murare
 • Träarbetare
 • Håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör, undertaksmontör

Mark och anläggningar

 • Beläggningsarbetare
 • Bergarbetare
 • Järnvägstekniker
 • Väg- och anläggningsarbetare (väg och infrastruktur)
 • Väg- och anläggningsarbetare (gaturum och parker)

Måleri

 • Byggnadsmålare

Plåtslageri

 • Byggnadsplåtslagare
 • Ventilationsplåtslagare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 37,2 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

– Engelska 6, 100 p*
– Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
– Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
– Kurser inom idrott och hälsa
– Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.